Njësitë që mund të vendosen me funksionin e printimit

[Output Method] (Metoda e daljes)
Zgjidhni një metodë të daljes për të dhënat e printimit.
[Print] (Printoni): Kryen printimin normal.
[Store] (Ruani): Ruan të dhënat e printimit në një kuti hyrëse në pajisje.
[Secure Print] (Printimi i sigurt): Mund të futni një PIN për të printuar të dhënat dhe ta ruani në pajisje. Ky funksion është i dobishëm kur doni të printoni një dokument konfidencial.
[User Name] (Emri i përdoruesit): Tregon emrin e përdoruesit për të dhënat e printimit. Mund të ndryshoni emrin e përdoruesit duke trokitur tek ai.
[Domain Name] (Emri i domenit): Cakton emrin e domenit të përdoruesit. Nëse nuk ju duhet një emër domeni kur printoni, lëreni bosh këtë. Nëse nuk e dini emrin e domenit, këshillohuni me administratorin e pajisjes.
[Authentication Mode] (Modaliteti i vërtetimit)
Mund ta menaxhoni printimin me anë të funksionit të menaxhimit të ID-së së departamentit ose funksionit të vërtetimit të përdoruesit.
[Off] (Joaktiv): Menaxhimi i përdoruesit nuk është kryer.
[Dept. ID Mgt.] (Menaxhimi i ID-së së departamentit): Cakton informacionet e Menaxhimit të ID-së së departamentit.
[User Authentication] (Vërtetimi i përdoruesit): Cakton informacionet e Vërtetimit të përdoruesit.
SHËNIM
Nëse po përdorni një server printimi (printer të regjistruar në mënyrë manuale) si destinacion të daljes, [User Authentication] (Vërtetimi i përdoruesit) nuk shfaqet edhe nëse printeri i destinacioneve të printimit e mbështet Vërtetimin e përdoruesit.
[Output Size] (Madhësia e daljes)
Zgjidhni madhësinë e letrës ku do të printohet.
Nëse caktoni [Minimize Margins and Print] (Minimizoni margjinat dhe printoni) në [On] (Aktiv), zgjerohet zona e printimit drejt skajeve të letrës. Në varësi të përmbajtjes të të dhënave të printimit, pjesa e të dhënave në anë mund të humbasë gjatë printimit. Gjerësia minimale e kufijve ndryshon në varësi të modelit të pajisjes.
SHËNIM
Kur ekzekutoni printimin e drejtpërdrejtë të PDF-së*, margjinat vendosen gjithmonë në minimum pavarësisht nga parametri [Minimize Margins and Print] (Minimizoni margjinat dhe printoni).
* [] shfaqet në ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin) për pajisjet e përputhshme me printimin e drejtpërdrejtë të skedarëve PDF.
[Copies] (Kopjet)
Vendosni numrin e kopjeve që do të printohen.
[Print Range] (Gama e printimit)
Vendosni faqet që do të printohen.
[Paper Source] (Burimi i letrës)
Zgjidhni [Auto] (Automatik) (përdor parametrin e pajisjes) ose [Tray] (Sirtari).
SHËNIM
Burimi i letrës ka mundësi të zgjidhet, në varësi të pajisjes që po përdorni.
[Select Color] (Zgjidhni ngjyrën)
Zgjidhni midis printimit me ngjyra dhe shkallëzime gri (bardhë e zi). Zgjidhni [Auto] (Automatik) për situata normale.
[2-sided] (Në 2 anë)
Kalon midis printimit në 1 anë dhe në 2 anë. Kur bëni printim në 2 anë, mund të specifikoni edhe vendin e lidhjes.
SHËNIM
Kur printoni në të dy anët e letrës A5/B5, në varësi të pajisjes që po përdorni mund të printohet vetëm një anë.
[Staple] (Kapësja)
Ndryshon nëse do të kapen faqet apo jo.
SHËNIM
Në rastet e mëposhtme, letra mund të mos kapet në pozicionet e duhura.
Kur printoni një skedar të skanuar nga origjinali me orientim horizontal.
Kur printoni një skedar të skanuar me parametrin [2 on 1] (2 në 1).
Në varësi të përfunduesit që po përdorni, mund të caktoni edhe Eco (Staple-Free). Sidoqoftë, nëse madhësia e specifikuar e letrës nuk mbështetet nga Eco (Staple-Free), letra del jashtë pa Eco (Staple-Free) dhe një mesazh gabimi shfaqet në pajisje.
[2 on 1] (2 në 1)
Ndryshon nëse do të printohen apo jo dy faqe në një fletë.
[Image Quality] (Cilësia e imazhit)
Ndërron mes [Standard] (Standarde) dhe [High Quality] (Cilësi e lartë).
SHËNIM
Konfigurimet e disponueshme ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.
Nëse vendosni funksione që nuk mbështeten nga pajisja që po përdorni, konfigurimet nuk do të zbatohen.
Kur pajisja mbështet marrjen e informacioneve të konfigurimit, nëse përdorni funksionin [Select Printer] (Zgjidhni printerin) > [Printer Details] (Detajet e printerit) > [Update Printer Information] (Përditësoni informacionet e printerit), mund të shfaqni elementet që i përkasin funksioneve të pajisjes në ekranin [Print Settings] (Parametrat e printerit).