Të dhënat bardhë e zi llogariten si të dhëna me ngjyra

Disa pajisje mund të llogaritin të dhënat bardhë e zi si të dhëna me ngjyra kur printoni nga Canon PRINT Business.
Që të dhënat bardhë e zi të llogariten si të dhëna bardhë e zi, printoni duke përdorur një nga procedurat e mëposhtme.
Ndryshoni parametrat e printimit
Trokitni te Print Settings në ekranin e pamjes paraprake kur të ekzekutoni printimin dhe zgjidhni [Select Color] (Zgjidhni ngjyrën) > [B&W] (Bardhë e zi).
Printoni pa përdorur funksionin [Photo Albums] (Albumet fotografike)
Nëse lexoni një imazh në [Photo Albums] (Albumet fotografike) nëpërmjet iTunes në një kompjuter, ngjyrat mund të rregullohen dhe të konvertohen në të dhëna me ngjyra në iTunes.
Nëse ndodh kjo, rilexoni imazhin në një aplikacion për menaxhimin e skedarëve, të ndryshëm nga [Photo Albums] (Albumet fotografike), dhe pasi të keni hapur imazhin, rithirreni këtë aplikacion në menynë e ndarjes dhe printoni.