Nuk mund të përdorni funksionin [Release and Print] (Lëshoni dhe printoni)

Nëse shfaqet "HTTP 404 Not Found"
Kontrolloni si më poshtë.
A ka përfunduar ndezja e pajisjes?
Nëse nuk ka përfunduar ndezja, trokitni përsëri te [Release and Print] (Lëshoni dhe printoni) pasi të ketë përfunduar ndezja e pajisjes.
Nëse shfaqet një mesazh gabimi
Kontrolloni si më poshtë.
A është caktuar parametri Remote UI në [Administrator Authentication Mode] (Modaliteti i vërtetimit i administratorit)?
Nëse [Authentication Mode] (Modaliteti i vërtetimit) i Remote UI që po përdorni është caktuar te [Administrator Authentication Mode] (Modaliteti i vërtetimit i administratorit), nuk mund të hyni te pajisja nga një terminal celular. Për detaje, këshillohuni me administratorin e pajisjes.
Fjalëkalimi i privilegjeve të administratorit
Nëse fjalëkalimi për hyrjen me privilegjet e administratorit te pajisja që po përdorni është fjalëkalimi i parazgjedhur, nuk mund të hyni te pajisja. Nëse ndodh kjo gjë, ndryshoni fjalëkalimin.
Nëse nuk shfaqen të dhënat e printimit
Kontrolloni si më poshtë.
A janë të saktë parametrat e [User Information] (Informacionet e përdoruesit)?
Në ekranin [User Information] (Informacionet e përdoruesit), caktoni emrin e përdoruesit dhe emrin e domenit që keni përdorur kur keni mbajtur të dhënat e printimit.
Kur hyni si një përdorues domeni, kontrolloni që [User Information] (Informacionet e përdoruesit) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Përdorni emrin e domenit kur hyni te printeri) të jetë caktuar në aktiv.
A janë të saktë parametrat e pajisjes?
Nëse parametrat e pajisjes janë caktuar që të mos shfaqen të dhënat e printimit, të dhënat e printimit nuk do të shfaqen.
A ka skaduar koha e mbajtjes?
Nëse koha e mbajtjes së të dhënave të printimit ka skaduar, të dhënat e printimit do të fshihen.
A i ka fshirë të dhënat e printimit përdorues tjetër?
Nëse të dhënat e printimit janë kategorizuar si [Shared] (I ndarë) ose [Group] (Grup), ka mundësi që një përdorues tjetër të ketë printuar ose fshirë të dhënat e printimit.