Printimi i dokumenteve kërkon kohë

Kur përdorni Data Conversion Service për të printuar një skedar të Microsoft Office, ngarkimi dhe shkarkimi i të dhënave mund të zgjatë disa minuta në varësi të përmbajtjes të të dhënave që do të printohen dhe mjedisit të komunikimit që po përdorni. Mënyra për shkurtimin e kohës së përpunimit është si më poshtë.
Kur përdorni Data Conversion Service
Nëse mund të trokitni te [Print] (Printoni) në ekranin [Preview] (Pamja paraprake) para se të përfundojë i gjithë pasqyrimi nga Data Conversion Service, nis printimi. Për shkak se proceset e pasqyrimit dhe printimit ekzekutohen në paralel, koha e përpunimit shkurtohet. Sidoqoftë, nëse përcaktoni gamën e printimit në një skedar të Excel (xls dhe xlsx), nuk mund ta bëni këtë derisa të gjitha të dhënat të kenë mbaruar së konvertuari.
Kur nuk përdorni Data Conversion Service
Skedarët që kanë faqosje të thjeshta dhe tekst mund të pësojnë vetëm gabime faqosjeje minimale nëse nuk e përdorni Data Conversion Service. Nëse duket se nuk ka probleme kur kontrolloni pamjen paraprake, trokitja te [Print] (Printoni) pa trokitur te [Image Correction] (Korrigjimi i imazhit) do ta printojë skedarin me procesin e pasqyrimit të kryer nga sistemi operativ i terminalit celular. Në këtë rast, megjithëse koha e përpunimit shkurtohet duke e krahasuar me kohën e përdorimit të Data Conversion Service, ekziston një mundësi që skedari të printohet me një faqosje të pasaktë.