Të dhënat nuk printohen sipas parametrave të printimit

Nëse pajisja që po përdorni nuk mbështet funksionet e shfaqura në ekranin [Print Settings] (Parametrat e printerit), ata parametra nuk zbatohen.
Nëse funksionet nuk mbështeten nga pajisja që po përdorni, kryhet veprimi i mëposhtëm.
[Output Method] (Metoda e daljes) > [Save] (Ruani)
Për pajisjet që nuk mbështetin ruajtjen në kutinë hyrëse nga përdoruesi, ekzekutohet printimi normal.
[Output Method] (Metoda e daljes) > [Secure Print] (Printimi i sigurt)
Për pajisjet që nuk e mbështesin funksionin Secure Print, ekzekutohet printimi normal.
[Dept. ID Mgt.] (Menaxhimi i ID-së së departamentit) > [On] (Aktiv)
Për pajisjet që nuk mbështetin funksionin e Menaxhimit të ID-së të departamentit, ekzekutohet printimi normal.
SHËNIM
Për të përdorur funksionin e Menaxhimit të ID-së të departamentit, është i nevojshëm aktivizimi i funksionit të Menaxhimit të ID-së së departamentit në pajisje. Për detaje, referojuni manualeve të dhëna me pajisjen.
[Output Size] (Madhësia e daljes)
Nëse përcaktoni një madhësi letre që nuk mbështetet nga pajisja, puna e printimit printohet me një madhësi letre tjetër ose shfaqet një mesazh i konfirmimit të letrës në panelin e kontrollit të pajisjes.
[Select Color] (Zgjidhni ngjyrën) > [Color] (Ngjyra)
Për pajisjet që nuk mbështetin printimin me ngjyra, konfigurimet nuk zbatohen dhe puna e printimit printohet në bardhë e zi.
[2-sided] (Në 2 anë) > [On] (Aktiv)
Për pajisjet që nuk mbështetin printimin në 2 anë, konfigurimet nuk zbatohen dhe të dhënat e printimit printohen në njërën anë të letrës.
[Staple] (Kapësja) > [On] (Aktiv)
Për pajisjet që nuk mbështetin kapëset, konfigurimet nuk zbatohen dhe të dhënat e printimit printohen pa u kapur.
Edhe nëse po përdorni një pajisje me një përfundues që mbështet kapëset e lidhura, për një madhësi letre të ndryshme nga LTR ose A4 detyra e printimit mund të realizohet pa kapëse teli.
SHËNIM
Parametrat që përdoren ndryshojnë për çdo shërbim.
Kur pajisja mbështet marrjen e informacioneve të konfigurimit, nëse përdorni funksionin [Select Printer] (Zgjidhni printerin) > [Printer Details] (Detajet e printerit) > [Update Printer Information] (Përditësoni informacionet e printerit), mund të shfaqni elementet që i përkasin funksioneve të pajisjes në ekranin [Print Settings] (Parametrat e printerit). Nëse informacionet e konfigurimit të pajisjes nuk mund të merren, të gjitha elementet do të shfaqen në ekranin [Print Settings] (Parametrat e printerit).