Shfaqet një mesazh paralajmërimi i papërshtatshëm

Nëse e përdorni këtë aplikacion kur kapaciteti i memories të përdorshme të terminalit celular po i afrohet 0, mund të shfaqet një mesazh paralajmërimi i papërshtatshëm.
Nëse ndodh kjo, përdoreni terminalin celular pasi të keni fshirë disa të dhëna të panevojshme.