Vise enhetens kontrollpanel

Du kan vise et kontrollpanel som tilsvarer kontrollpanelet på enheten på en mobil terminal. Dette gjør det mulig å operere enheten for å konfigurere utskrifter og utføre jobber, osv., uten å røre kontrollpanelet.
MERK
Andre brukere kan ikke bruke den samme enheten mens denne funksjonen blir brukt.
Skjermen på den mobile terminalen vises også på kontrollpanelet på enheten mens denne funksjonen blir brukt. Vær forsiktig når du bruker denne funksjonen, siden skjermen som blir operert kan bli sett av andre brukere.

Forutsetninger

Fjernoperasjonsinnstillingen er aktivert på enheten som skal brukes.
Følg prosedyren nedenfor for å aktivere innstillingen fra kontrollpanelet eller Remote UI på enheten.
Fra kontrollpanelet på enheten
Vis [Management Settings] (Administrasjonsinnstillinger) > [License/Other] (Lisens/annet) fra (Settings/Registration) → sett [Remote Operation Settings] (Fjerndriftsinnstillinger) til [On] (På).
Fra Remote UI
Vis [Management Settings] (Administrasjonsinnstillinger) > [License/Other] (Lisens/annet) > [Remote Operation Settings] (Fjerndriftsinnstillinger) fra [Settings/Registration] (Innstillinger/registrering) → aktiver [Use Remote Operation] (Bruk fjerndrift) → klikk på [OK].
Du kan også koble til Remote UI fra [Printer Details] (Skriverdetaljer) skjermen på Canon PRINT Business.

Prosedyrer

1.Trykk på [] øverst til venstre på startskjermbildet for Canon PRINT Business.
[Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet vises.
2.Velg enheten som kontrollpanelet skal vise.
3.Trykk på [Other Functions] (Andre funksjoner) i startskjermen til Canon PRINT Business.
4.Trykk på [Remote Operation] (Fjerndrift).
Hvis skjermen hvor passordet skal angis vises, skriver du inn passordet som er angitt i enheten og trykker på [Log In] (Logg på).
VIKTIG
Ikke la mobil terminalen ligge uten tilsyn så lenge skjermen hvor passordet skal angis vises. Hvis Wi-Fi-nettverket kobles fra mens skjermen hvor passordet skal angis vises, er det ikke sikkert at denne funksjonen vil fungere på riktig måte neste gang den startes opp.
Hvis en melding som indikerer at enheten ikke kan kobles til vises mens fjernoperasjonsinnstillingen i enheten er aktivert, starter du denne funksjonen på nytt etter å ha slått enheten av og deretter på igjen. Se forholdsreglene i enhetens håndbok når du slår av strømmen.

Resultat

Et kontrollpanel som tilsvarer kontrollpanelet på enheten vises på den mobile terminalen.
Trykk på [Exit] (Avslutt) for å avslutte.
VIKTIG
Andre brukere kan ikke bruke den samme enheten med mindre du trykker på [Exit] (Avslutt).