Registrere en utskriftsserver

Du kan registrere skrivere som ikke er mulige å finne fra [Select Printer] (Velg skriver)-skjermen, og andre enheter enn skrivere/multifunksjonsenheter (som utskriftsservere osv.).

Forutsetninger

Antallet registrerte enheter har ikke nådd den øvre grensen.
I denne appen kan du registrere opptil 10 enheter. Hvis til sammen 10 enheter er registrert, må du slette noen registrerte enheter før du kan søke etter enheter.

Prosedyrer

1.Trykk på [] øverst til venstre på startskjermbildet for Canon PRINT Business.
[Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet vises.
2.Trykk på [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuelt søk (Wi-Fi))
3.Angi IP-adressen eller DNS-navnet (FQDN) for enheten du vil bruke.
Søking ved å spesifisere en DNS
Angi FQDN.
<FQDN eksempel>
Hvis vertsnavnet er "device01", vil underdomenenavnet være "aaa" og domenenavnet "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Hvis [Could not find a supported printer.] (Kan ikke finne en støttet skriver.)-meldingen vises, trykk på [Register As] (Registrer som).
5.I [Register As] (Registrer som)-dialogboksen, skriv inn et navn i [Registered Name] (Registrert navn).
6.Still inn [Queue Name] (Kønavn), [Printer Port] (Skriverport) og [Byte count] (Antall byte).
7.Trykk på [Register] (Registrer).

Resultat

Enheten er registrert på skjermbildet [Select Printer] (Velg skriver).
MERK
Informasjon om registrerte enheter kan endres på [Printer Details] (Skriverdetaljer)-skjermen.
Hvis delenavnet til en enhet som er registrert med utskriftsserveren, og navnet som er angitt i [Queue Name] (Kønavn) på Canon PRINT Business, ikke samsvarer, er det mulig at du ikke kan skrive ut, avhengig av utskriftsserveren du bruker.

Beslektede emner