Registrera enheten (registrering med Wi-Fi Direct)

Du kan söka efter och registrera enheter som används för att scanna, skriva ut osv. Här beskrivs metoden för att registrera en enhet med Wi-Fi Direct.

Förutsättningar

Antalet registrerade enheter har inte nått den övre gränsen.
Upp till 10 enheter kan registreras i den här appen. Om totalt 10 enheter är registrerade söker du efter enheter efter att du har tagit bort registrerade enheter.
Den mobila terminalen och enheten du använder stöder Wi-Fi Direct.
Wi-Fi Direct har aktiverats och startats i inställningarna för den enhet du använder.
Positionsinformationen aktiveras i [App Settings] (App-inställningar) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Använd skrivare med Wi-Fi Direct).

Procedurer

Starta Wi-Fi Direct med mobil terminal

1.Öppna skärmen Wi-Fi Direct från Wi-Fi-inställningarna i operativsystemet för den mobila terminalen och välj den enhet som du vill använda bland de identifierade Wi-Fi Direct-enheterna.

Tillåta anslutning med en enhet

1.Om enheten tar emot en begäran från en mobil terminal, visas ett meddelande om detta på enhetens skärm. I så fall styr du enheten så att den tillåter anslutningen.

Registrera enheten

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business.
Skärmen för [Select Printer] (Välj skrivare) visas.
2.Tryck på [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk sökning (Wi-Fi)).
Identifierade enheter visas.
3.Välj enheten.
4.Bekräfta enhetsinformationen i dialogrutan som visas → tryck på [Add] (Lägg till).

Resultat

Enheten registreras på skärmlistan [Select Printer] (Välj skrivare).
OBS!
Du kan även registrera en enhet från utskriftsskärmen [Preview] (Förhandsgranska). Tryck på [Printer] (Skrivare) på skärmen [Preview] (Förhandsgranska) för att visa skärmen [Select Printer] (Välj skrivare).

Relaterade ämnen