Så här visar du skärmen [Printer Details] (Skrivarinformation)

Du kan kontrollera detaljerad information om enheten.
Visar enhetens status, [Printer Name] (Skrivarnamn), [Product Name] (Produktnamn), [IP Address] (IP-adress) och [MAC Address] (MAC-adress).
[Update Printer Information] (Uppdatera skrivarinformation)
Den här funktionen visas när enheten stöder hämtning av konfigurationsinformation. Enhetsinformation hämtas och följande uppdateras på skärmen [Print Settings] (Skrivarinställningar), beroende på vilka funktioner som har installerats i och som stöds av enheten.
[Output Method] (Utmatningsmetod) > [Secure Print] (Säker utskrift), [Save] (Spara)
[Authentication Mode] (Autentiseringsläge)
[2-sided] (Dubbelsidig)
[Staple] (Häfta)
Information hämtas och används vanligtvis på skärmen [Print Settings] (Skrivarinställningar) när enheten registreras. Använd den här funktionen i följande fall.
Konfigurationsinformationen för enheten kan inte hämtas vid registrering av enheten.
Alternativen för enheten ändras efter registrering.
OBS!
Om enhetens konfigurationsinformation inte kan hämtas visas alla alternativ på skärmen [Print Settings] (Skrivarinställningar).
[Port Settings] (Portinställningar)
Du kan ställa in könamnet och typen av skrivarport för enheten.
[Print Options] (Utskriftsalternativ)
Aktiverar/avaktiverar PDF-direktutskrift vid utskrift av en PDF-fil från en enhet som har funktioner för PDF-direktutskrift.
[Remove from List] (Ta bort från listan)
Du kan ta bort en enhet som visas på skärmlistan [Select Printer] (Välj skrivare).
[Remote UI] (Fjärranvändargränssnittet)
Du kan visa Remote UI för enheten. När ett [Check the details using the Remote UI.] (Kontrollera detaljerna med fjärranvändargränssnittet)-meddelande visas i [Scanner] (Skanner)/[Printer] (Skrivare), tryck på [Remote UI] (Fjärranvändargränssnittet) för att läsa informationen.
OBS!
Om du vill återgå till den här appen när du har visat Remote UI trycker du på ikonen för den här appen på startskärmen för din mobila terminal.
Beroende på vilken enhet du väljer kan det hända att du inte kan visa Remote UI från den mobila terminalen. Om detta sker kontrollerar du enhetens status på Remote UI som visas på datorn eller enhetens kontrollpanel.
Om Remote UI visas från den mobila terminalen kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner, till exempel filåtgärder. Om detta sker utför du åtgärderna från Remote UI som visas på datorn eller enhetens kontrollpanel.
Om proxyinställningarna har angetts med Wi-Fi-inställningarna på den mobila terminalen kan du inte visa Remote UI för enheten du registrerat med Wi-Fi Direct. I så fall kontrollerar du enhetens status på Remote UI som visas på datorn eller enhetens kontrollpanel.
[Support Site] (Supportwebbplats)
Du får åtkomst till Canons supportwebbplats.