Zobrazení ovládacího panelu zařízení

Na ovládacím panelu zařízení v koncovém mobilním zařízení můžete zobrazit ekvivalent ovládacího panelu. To vám umožní ovládat zařízení ke konfiguraci tisku a spouštění úloh apod. bez dotyku ovládacího panelu.
POZNÁMKA
V průběhu používání této funkce nemohou stejné zařízení ovládat další uživatelé.
Při používání této funkce se také obrazovka koncového mobilního zařízení zobrazí na ovládacím panelu zařízení. Při používání této funkce buďte opatrní, jelikož ovládaná obrazovka může být spatřena dalšími uživateli.

Nezbytné předpoklady

Nastavení vzdáleného ovládání se povoluje na používaném zařízení.
Chcete-li povolit nastavení na ovládacím panelu nebo v rozhraní Remote UI zařízení, řiďte se následujícím postupem:
Na ovládacím panelu zařízení
Zobrazte [Management Settings] (Nastavení správy) > [License/Other] (Licence/Jiné) z části (Settings/Registration) → nastavte možnost [Remote Operation Settings] (Nastavení vzdálené operace) na [On] (Zap).
Z části Remote UI
Zobrazte [Management Settings] (Nastavení správy) > [License/Other] (Licence/Jiné) > [Remote Operation Settings] (Nastavení vzdálené operace) z části [Settings/Registration] (Nastavení/Registrace) → povolte [Use Remote Operation] (Použít vzdálenou operaci) → klikněte na [OK].
K rozhraní Remote UI se také můžete připojit z obrazovky [Printer Details] (Podrobnosti o tiskárně) aplikace Canon PRINT Business.

Postupy

1.Klepněte na ikonu [] v levém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business.
Zobrazí se obrazovka [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
2.Vyberte zařízení, pro které chcete zobrazit ovládací panel.
3.Klepněte na ikonu [Other Functions] (Další funkce) na domovské obrazovce aplikace Canon PRINT Business.
4.Klepněte na ikonu [Remote Operation] (Vzdálená operace).
Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání hesla, zadejte heslo nastavené v zařízení a klepněte na [Log In] (Přihlásit se).
DŮLEŽITÉ
Nenechávejte koncové mobilní zařízení bez dozoru se zobrazenou obrazovkou zadání hesla. Pokud je síť Wi-Fi odpojena se zobrazenou obrazovkou zadání hesla, nemusí být možné tuto funkci správně používat při příštím spuštění.
Pokud se po povolení nastavení vzdáleného ovládání zobrazí zpráva, že zařízení se nepodařilo připojit, spusťte tuto funkci znovu po vypnutí a zapnutí zařízení. Při vypínání zařízení si projděte bezpečnostní opatření v návodu k zařízení.

Výsledek

V koncovém mobilním zařízení se zobrazí ekvivalent ovládacího panelu zařízení.
Odejděte klepnutím na tlačítko [Exit] (Ukončit).
DŮLEŽITÉ
Stejné zařízení nemohou používat další uživatelé, dokud neklepnete na tlačítko [Exit] (Ukončit).