Jak zobrazit obrazovku [Select Printer] (Vybrat tiskárnu)

Na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu) můžete zkontrolovat informace o zařízení a jeho stav i vybrat zařízení, která chcete použít, ze seznamu registrovaných zařízení.
[] (Přístupový bod)
Zobrazuje stav připojení k bezdrátové síti LAN a identifikátor SSID přístupového bodu. Po klepnutí na ikonu [] se zobrazí obrazovka nastavení sítě Wi-Fi koncového mobilního zařízení.
Seznam zařízení
Registrovaná zařízení se zobrazí ve formě seznamu. Informace o zařízení a jeho stavu udávají ikony. Zařízení vyberete klepnutím na jeho název.
Pokud klepnete na ikonu podrobností, zobrazí obrazovka [Printer Details] (Podrobnosti o tiskárně) s informacemi o zařízení.
[]: Zařízení s maximální velikostí papíru A4 nebo Letter.
[]: Barevné tiskárny.
[]: Černobílé tiskárny.
[]: Zařízení kompatibilní s přímým tiskem souborů PDF.*
*Zařízení vybavená funkcí přímého tisku souborů PDF nebo postscriptového tisku, případně zařízení s připojeným volitelným pevným diskem nebo jednotkou ROM či RAM.
[]: Jsou k dispozici informace ze zařízení.
Remote UI s informacemi můžete zobrazit pomocí obrazovky [Printer Details] (Podrobnosti o tiskárně).
Odstranění zařízení
Stiskněte a podržte název zařízení a v zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko [Delete] (Odstranit).
[Auto Search (Wi-Fi)] (Automatické vyhledání (Wi-Fi))
Automaticky se vyhledají zařízení v síti, ke které je připojeno koncové mobilní zařízení.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Ruční vyhledání (Wi-Fi))
Zařízení lze vyhledat zadáním adresy IP nebo názvu DNS (plně kvalifikovaného názvu domény).
[QR Code] (Kód QR)
Naskenují se kódy QR zařízení, která mohou zobrazit kódy QR, a tato zařízení se zaregistrují.
[Nearby Printers] (Blízké tiskárny)
Automaticky se rozpoznají zařízení pomocí technologie Bluetooth.