Nelze používat funkci [Release and Print] (Uvolnit a vytisknout)

Pokud se zobrazí zpráva „HTTP 404 Not Found“
Zkontrolujte následující.
Bylo dokončeno spuštění zařízení?
Pokud nebylo spuštění dokončeno, klepněte na položku [Release and Print] (Uvolnit a vytisknout) znovu poté, co se spuštění zařízení dokončí.
Zobrazí-li se chybová zpráva:
Zkontrolujte následující.
Neobsahuje název DNS zařízení podtržítko „_“?
Pokud je používané zařízení zaregistrováno v této aplikaci nikoli pomocí adresy IP, ale pomocí názvu DNS, komunikace se zařízením může selhat, jestliže název DNS obsahuje podtržítko „_“.
Zkontrolujte název DNS v seznamu zařízení na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu). Pokud název DNS zobrazený pod názvem zařízení obsahuje podtržítko „_“, například „device_01.aaa.bbb.com“, zaregistrujte používané zařízení znovu ručním vyhledáním prostřednictvím jeho adresy IP.
Je pro Remote UI zvolena možnost [Administrator Authentication Mode] (Režim ověřování správce)?
Pokud je pro položku [Authentication Mode] (Režim ověřování) v rozhraní Remote UI nastavena možnost [Administrator Authentication Mode] (Režim ověřování správce), nelze se přihlásit k zařízení z koncového mobilního zařízení. Na podrobnosti se zeptejte správce zařízení.
Heslo pro oprávnění správce
Pokud jako heslo pro přihlášení s oprávněními správce k zařízení používáte výchozí heslo, nemůžete se k zařízení přihlásit. Pokud k tomu dojde, změňte heslo.
Používáte zařízení, které je registrováno do služby Wi-Fi Direct zadáním nastavení serveru proxy pomocí nastavení sítě Wi-Fi koncového mobilního zařízení?
Pokud jsou nastavení serveru proxy nastavena pomocí nastavení sítě Wi-Fi mobilního koncového zařízení a k zařízení jste připojeni pomocí funkce Wi-Fi Direct, nelze zobrazit obrazovku Release and Print. Proveďte příslušné operace na ovládacím panelu zařízení nebo se znovu připojte k zařízení pomocí jiné metody než Wi-Fi Direct.
Pokud se nezobrazí tisková data
Zkontrolujte následující.
Jsou zvolena správná nastavení [User Information] (Informace o uživateli)?
Na obrazovce [User Information] (Informace o uživateli) nastavte stejné uživatelské jméno, jaké používáte pro uchování tiskových dat.
Když se přihlašujete jako uživatel domény, zkontrolujte, zda je zapnutá funkce [User Information] (Informace o uživateli) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Použít název domény při přihlašování do tiskárny).
Jsou zvolena správná nastavení zařízení?
Pokud jsou nastavení zařízení zvolena tak, aby se tisková data nezobrazila, pak se tisková data nezobrazí.
Nevypršela doba uchování?
Pokud vyprší doba uchování tiskových dat, tisková data jsou odstraněna.
Neodstranil tisková data jiný uživatel?
Pokud jsou tisková data zařazena do kategorie [Shared] (Sdílená) nebo [Group] (Skupina), je možné, že je vytiskl nebo odstranil jiný uživatel.