Data se nevytisknou podle nastavení tisku

Pokud používané zařízení nepodporuje funkce zobrazené na obrazovce [Print Settings] (Nastavení tisku), daná nastavení se nepoužijí.
V tomto případě proběhnou následující činnosti.
[Output Method] (Způsob výstupu) > [Store] (Úložiště)
Zařízení, která nepodporují ukládání do uživatelských schránek, provedou normální tisk.
[Output Method] (Způsob výstupu) > [Secure Print] (Zabezpečený tisk)
Pro zařízení, která nepodporují funkci Secure Print, se provede normální tisk.
[Dept. ID Mgt.] (Správa ID odd.) > On
Pro zařízení, která nepodporují funkci správy ID oddělení, se provede normální tisk.
POZNÁMKA
K použití funkce správy ID oddělení je nutné v zařízení aktivovat funkci správy ID oddělení. Podrobné informace naleznete v příručkách dodaných se zařízením.
[Output Size] (Velikost výstupu)
Pokud zadáte velikost papíru, která není zařízením podporována, vytiskne se tisková úloha na jinou velikost papíru nebo se na ovládacím panelu zařízení zobrazí potvrzovací zpráva pro papír.
[Select Color] (Vybrat barvu) > [Color] (Barevný)
Pro zařízení, která nepodporují barevný tisk, se nastavení nepoužijí a tisková úloha se vytiskne černobíle.
[2-sided] (Oboustranně) > On
Pro zařízení, která nepodporují oboustranný tisk, se nastavení nepoužijí a tisková data se vytisknou na jednu stranu papíru.
[Staple] (Sešití) > On
Pro zařízení, která nepodporují sešívání, se nastavení nepoužijí a tisková data se vytisknou bez sešití.
I když použijete zařízení s připojeným finišerem, který sešívání podporuje, nemusí u papíru jiného formátu než LTR nebo A4 sešití proběhnout.
POZNÁMKA
Zobrazená nastavení se pro jednotlivá zařízení liší.
Jestliže zařízení podporuje získávání informací o konfiguraci, pak lze použitím funkce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu) > [Printer Details] (Podrobnosti o tiskárně) > [Update Printer Information] (Aktualizace informací o tiskárně) zobrazit položky odpovídající funkcím zařízení na obrazovce [Print Settings] (Nastavení tisku). Pokud konfigurační informace zařízení nelze získat, všechny položky se zobrazí na obrazovce [Print Settings] (Nastavení tisku).