Wyświetlanie pola do potwierdzania wprowadzonego numeru faksu

Możesz wyświetlić pole potwierdzenia wprowadzonego numeru faksu podczas ręcznego definiowania odbiorcy za pomocą funkcji [Fax] (Faks).

Procedury

1.Wybierz opcję [] w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business→ [App Settings] (Ustawienia aplikacji).
2.W pozycji [Confirm Entered Fax Number] (Potwierdź wprowadzony numer faksu) wybierz ustawienie On.

Wynik

Wyświetlane jest [Confirm] (Potwierdź)  na ekranie [Specify Destinations] (Określ odbiorców)  funkcji [Fax] (Faks).