Zastrzeżenia

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA W ODNIESIENIU DO TYCH MATERIAŁÓW JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, Z WYJĄTKIEM ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM M.IN. GWARANCJI ODNOŚNIE POKUPNOŚCI, ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU BĄDŹ UŻYCIA ANI NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY BĄDŹ WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.