Rejestracja serwera druku

Użytkownik może zarejestrować miejsca docelowe wydruku, których nie można znaleźć na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę), oraz urządzenia inne niż drukarki/urządzenia wielofunkcyjne (takie jak serwery druku itd.).

Wymagania wstępne

Liczba zarejestrowanych urządzeń nie osiągnęła górnego limitu.
W tej aplikacji można zarejestrować maksymalnie 10 urządzeń. Jeżeli zarejestrowano łącznie 10 urządzeń, wyszukaj urządzenia po usunięciu zarejestrowanych urządzeń.

Procedury

1.Wybierz opcję [] w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business.
Zostanie wyświetlony ekran [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
2.Wybierz opcję [Manual Search (Wi-Fi)] (Wyszukiwanie ręczne (Wi-Fi))
3.Wprowadź adres IP lub nazwę DNS (FQDN) urządzenia, którego chcesz użyć.
W przypadku wyszukiwania poprzez określenie adresu DNS
Wprowadź FQDN.
<FQDN Przykładowy wpis>
Jeśli nazwa hosta to „device01”, nazwa subdomeny to „aaa”, a nazwa domeny to „bbb.com”:
device01.aaa.bbb.com
4.Jeśli jest wyświetlany komunikat [Could not find a supported printer.] (Nie można znaleźć obsługiwanej drukarki.), wybierz opcję [Register As] (Zarejestruj jako).
5.W oknie dialogowym [Register As] (Zarejestruj jako) wprowadź nazwę w pozycji [Registered Name] (Zarejestrowana nazwa).
6.Ustaw opcje [Queue Name] (Nazwa kolejki), [Printer Port] (Port drukarki) i [Byte count] (Liczba bajtów).
7.Wybierz opcję [Register] (Zarejestruj).

Wynik

Urządzenie zostanie zarejestrowane na liście na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
UWAGA
Zarejestrowane informacje o urządzeniu można zmienić na ekranie [Printer Details] (Szczegóły drukarki).
W przypadku niektórych serwerów druku drukowanie może być niemożliwe, jeśli nazwa udostępnianego urządzenia zarejestrowanego na serwerze druku i nazwa ustawiona w pozycji [Queue Name] (Nazwa kolejki) aplikacji Canon PRINT Business nie są zgodne.

Tematy pokrewne