Jak wyświetlić ekran [Printer Details] (Szczegóły drukarki)

Użytkownik może sprawdzić szczegółowe informacje o urządzeniu.
Można wyświetlić stan urządzenia i ustawienia opcji [Printer Name] (Nazwa drukarki), [Product Name] (Nazwa produktu), [IP Address] (Adres IP) i [MAC Address] (Adres IP).
[Update Printer Information] (Aktualizacja informacji o drukarce)
Funkcja wyświetlana jest, gdy urządzenie umożliwia uzyskiwanie informacji konfiguracyjnych. Umożliwia uzyskanie informacji o urządzeniu i wyświetla — w zależności od funkcji, które są zainstalowane i obsługiwane przez urządzenie — następujące elementy na ekranie [Print Settings] (Ustawienia drukowania).
[Output Method] (Metoda druku) > [Secure Print] (Bezpieczne drukowanie), [Save] (Zapisz)
[Authentication Mode] (Tryb uwierzytelniania)
[2-sided] (Dwustronne)
[Staple] (Zszywanie)
Informacje zazwyczaj uzyskiwane są i zatwierdzane na ekranie [Print Settings] (Ustawienia drukowania), gdy urządzenie jest zarejestrowane. Tej funkcji należy używać w następujących przypadkach:
Informacji o konfiguracji urządzenia nie można pobrać podczas jego rejestrowania.
Po zarejestrowaniu urządzenia następuje zmiana jego opcji.
UWAGA
Jeśli nie można uzyskać informacji konfiguracyjnych urządzenia, wszystkie elementy zostaną wyświetlone na ekranie [Print Settings] (Ustawienia drukowania).
[Port Settings] (Ustawienia portu)
Umożliwia określenie nazwy kolejki i typu portu drukarki urządzenia.
[Print Options] (Opcje wydruku)
Włącza lub wyłącza funkcję bezpośredniego drukowania plików PDF podczas drukowania pliku PDF z urządzenia zgodnego z funkcją bezpośredniego drukowania plików PDF.
[Remove from List] (Usuń z listy)
Można usunąć urządzenie wyświetlane na liście na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
[Remote UI] (Zdalny interfejs użytkownika)
Można wyświetlić Remote UI dla urządzenia. Gdy w pozycji [Scanner] (Skaner)/[Printer] (Drukarka) zostanie wyświetlony komunikat [Check the details using the Remote UI.] (Sprawdź szczegóły przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika.), wybierz opcję [Remote UI] (Zdalny interfejs użytkownika), aby sprawdzić informacje.
UWAGA
Aby wrócić do aplikacji po wyświetleniu Remote UI, należy wybrać ikonę aplikacji na ekranie głównym urządzenia przenośnego.
W przypadku niektórych urządzeń wyświetlanie Remote UI na urządzeniu przenośnym może nie być możliwe. W takim wypadku należy sprawdzić stan urządzenia w Remote UI wyświetlonym na komputerze lub panelu sterowania urządzenia.
Jeśli Remote UI jest wyświetlany na urządzeniu przenośnym, korzystanie z niektórych funkcji, takich jak te pozwalające wykonywać operacje na plikach, może nie być możliwe. W takiej sytuacji należy wykonać operacje za pomocą Remote UI wyświetlonego na komputerze lub panelu sterowania urządzenia.
Jeśli ustawienia proxy zostały skonfigurowane za pomocą ustawień Wi-Fi urządzenia przenośnego, nie można wyświetlić Remote UI urządzenia zarejestrowanego przy użyciu Wi-Fi Direct. W tym przypadku należy sprawdzić stan urządzenia wyświetlany w Remote UI komputera lub na panelu sterowania urządzenia.
[Support Site] (Witryna wsparcia)
Umożliwia dostęp do witryny wsparcia firmy Canon.