Jak wyświetlić ekran [Select Printer] (Wybierz drukarkę)

Na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę) można sprawdzić informacje o urządzeniu i stan urządzeń oraz wybrać urządzenie, które ma zostać użyte, z listy zarejestrowanych urządzeń.
[] (Punkt dostępu)
Pokazuje stan połączenia z bezprzewodową siecią LAN i identyfikator SSID punktu dostępu. Dotknięcie ikony [] spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień sieci Wi-Fi na urządzeniu przenośnym.
Lista urządzeń
Zarejestrowane urządzenia są wyświetlane w formie listy. Informacje o urządzeniu i jego stan można sprawdzić przy użyciu ikony. Dotknięcie nazwy urządzenia umożliwia wybranie go jako używanego urządzenia.
Po dotknięciu ikony szczegółów można sprawdzić informacje o urządzeniu na ekranie [Printer Details] (Szczegóły drukarki).
[]: Urządzenia obsługujące papier o maksymalnej szerokości odpowiadającej formatowi A4/Letter
[]: Drukarki kolorowe
[]: Drukarki czarno-białe
[]: Urządzenia zgodne z funkcją bezpośredniego drukowania plików PDF.*
* Urządzenia oferujące funkcję bezpośredniego drukowania plików PDF lub drukowania w trybie PS bądź z podłączonym dodatkowym dyskiem twardym, pamięcią ROM lub pamięcią RAM
[]: Dostępne informacje z urządzenia.
Wyświetl Remote UI z poziomu ekranu [Printer Details] (Szczegóły drukarki) i sprawdź informacje.
Usuwanie urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj nazwę urządzenia, a następnie dotknij opcji [Delete] (Usuń) w wyświetlonym oknie dialogowym.
[Auto Search (Wi-Fi)] (Wyszukiwanie automatyczne (Wi-Fi))
Wyszukiwanie automatyczne urządzeń w sieci, do której podłączono urządzenie przenośne.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Wyszukiwanie ręczne (Wi-Fi))
Wyszukiwanie urządzeń poprzez wprowadzenie adresu IP lub nazwy DNS (FQDN).
[QR Code] (Kod QR)
Skanowanie kodów QR urządzeń, które mogą wyświetlać kody, oraz rejestrowanie tych urządzeń.
[Nearby Printers] (Drukarki w pobliżu)
Automatyczne wykrywanie urządzeń za pomocą łączności Bluetooth.