Pozycje, które można ustawić w przypadku funkcji drukowania

[Output Method] (Metoda druku)
Wybór metody drukowania danych.
[Print] (Drukuj): Umożliwia wykonanie normalnego drukowania.
[Store] (Zapisz): Zapisuje dane drukowania w skrzynce odbiorczej urządzenia.
[Secure Print] (Bezpieczne drukowanie): Drukowany dokument można zabezpieczyć kodem PIN. Ta funkcja jest przydatna w przypadku drukowania dokumentów poufnych.
[User Name] (Nazwa użytkownika): Służy do wyświetlania nazwy użytkownika w danych drukowania. Aby zmienić nazwę użytkownika, należy ją wybrać.
[Domain Name] (Nazwa domeny): Umożliwia ustawienie nazwy domeny użytkownika. Jeśli nie potrzebujesz nazwy domeny do drukowania, pozostaw pole puste. Jeśli nie znasz nazwy domeny, skontaktuj się z administratorem urządzenia.
[Authentication Mode] (Tryb uwierzytelniania)
Operacjami drukowania można zarządzać za pomocą funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub uwierzytelniania użytkownika.
[Off] (Wył.): Zarządzanie użytkownikami nie jest stosowane.
[Dept. ID Mgt.] (Zarz. NI wydz.): Umożliwia konfigurację informacji o zarządzaniu identyfikatorami wydziałów.
[User Authentication] (Uwierzytelnianie użytkownika): Służy do konfiguracji informacji o uwierzytelnianiu użytkownika.
UWAGA
Jeżeli miejscem docelowym wydruku jest serwer druku (ręcznie zarejestrowana drukarka), opcja [User Authentication] (Uwierzytelnianie użytkownika) nie jest wyświetlana, nawet jeśli drukarka wybrana jako miejsce docelowe drukowania obsługuje uwierzytelnianie użytkownika.
[Output Size] (Rozmiar wydruku)
Wybór formatu papieru do drukowania.
Wybranie dla opcji [Minimize Margins and Print] (Minimalizuj marginesy i drukuj) ustawienia [On] (Wł.) spowoduje rozszerzenie obszaru drukowania do krawędzi papieru. W zależności od zawartości danych wydruku, podczas drukowania można utracić fragment krawędzi dokumentu. Minimalna szerokość marginesów zależy od modelu urządzenia.
UWAGA
Gdy używana jest funkcja bezpośredniego drukowania plików PDF*, marginesom zostaje nadana minimalna wartość niezależnie od ustawienia funkcji [Minimize Margins and Print] (Minimalizuj marginesy i drukuj).
* W przypadku urządzeń obsługujących funkcję bezpośredniego drukowania plików PDF na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę) jest widoczna opcja [].
[Copies] (Kopie)
Ustawienie liczby kopii do wydrukowania.
[Print Range] (Zakres druku)
Ustawienie zakresu stron do wydrukowania.
[Source] (Źródło)
Wybierz pozycję [Auto] (Automatyczne) (stosuje ustawienie urządzenia) albo [Tray] (Taca).
UWAGA
Możliwość wyboru źródła papieru jest uzależniona od używanego urządzenia.
[Select Color] (Wybierz kolor)
Przełączenie trybu drukowania pomiędzy kolorem a skalą szarości (czarno-biały). W normalnych sytuacjach należy wybrać opcję [Auto] (Automatyczne).
[2-sided] (Dwustronne)
Przełączenie pomiędzy drukowaniem jednostronnym a drukowaniem dwustronnym.
UWAGA
W przypadku niektórych urządzeń podczas drukowania dwustronnego na papierze formatu A5/B5 może zostać zadrukowana tylko jedna strona.
[Staple] (Zszywanie)
Przełączenie funkcji zszywania stron.
Arkusz zostanie zszyty w miejscach zaznaczonych na czerwono na miniaturze na ekranie [Preview] (Podgląd).
UWAGA
Gdy używana jest funkcja bezpośredniego drukowania plików PDF*, dokument może zostać zszyty w innych miejscach niż wskazane na obrazie miniatury.
* W przypadku urządzeń obsługujących funkcję bezpośredniego drukowania plików PDF na ekranie [] jest widoczna opcja [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
W poniższych przypadkach papier może nie zostać zszyty we właściwych miejscach.
Drukowanie pliku zeskanowanego z oryginału w orientacji poziomej.
Drukowanie pliku zeskanowanego z użyciem ustawienia [2 on 1] (2 na 1).
W zależności od używanego modułu wykańczającego można także ustawić opcję Eco (Staple-Free). Jeśli jednak określony rozmiar papieru nie jest obsługiwany przez opcję Eco (Staple-Free), papier zostaje wydrukowany bez użycia opcji Eco (Staple-Free) i na urządzeniu jest wyświetlany komunikat o błędzie.
[2 on 1] (2 na 1)
Przełączenie funkcji drukowania dwóch stron na jednym arkuszu papieru.
[PDF Preview Method] (Metoda podglądu PDF)
Jeśli chcesz skorzystać z usługi Data Conversion Service w celu wyświetlenia podglądu pliku PDF, dla opcji [Data Conversion Service] (Usługa konwersji danych) wybierz ustawienie [On] (Wł.).
UWAGA
Dostępne ustawienia zależą od modelu urządzenia.
W przypadku ustawienia funkcji, które nie są obsługiwane przez używane urządzenie, ustawienia te nie zostaną zastosowane.
Jeśli urządzenie umożliwia uzyskiwanie informacji konfiguracyjnych, to w przypadku korzystania z funkcji [Select Printer] (Wybierz drukarkę) > [Printer Details] (Szczegóły drukarki) > [Update Printer Information] (Aktualizacja informacji o drukarce) można wyświetlić elementy odpowiadające funkcjom urządzenia na ekranie [Print Settings] (Ustawienia drukowania).