Nie można korzystać z funkcji [Release and Print] (Zwolnij i wydrukuj)

Wyświetlany jest komunikat „HTTP 404 Not Found”
Sprawdź, czy:
Czy urządzenie zakończyło proces uruchomienia?
Jeżeli urządzenie nie zakończyło procesu uruchamiania, wybierz opcję [Release and Print] (Zwolnij i wydrukuj) ponownie, gdy urządzenie zakończy proces uruchamiania.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie
Sprawdź, czy:
Czy w nazwie DNS urządzenia znajduje się znak „_”?
Jeżeli używane urządzenie jest zarejestrowane w aplikacji nie jako adres IP, ale jako nazwa DNS, znak „_” w nazwie DNS może spowodować błąd komunikacji.
Sprawdź nazwę DNS na liście urządzeń na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę). Jeżeli znak „_” znajduje się w nazwie DNS wyświetlanej pod nazwą urządzenia, na przykład „device_01.aaa.bbb.com”, ponów rejestrację używanego urządzenia poprzez ręczne wyszukanie jego adresu IP.
Czy dla ustawienia Remote UI wybrano opcję [Administrator Authentication Mode] (Tryb uwierzytelniania administratora)?
Jeżeli dla opcji [Authentication Mode] (Tryb uwierzytelniania) w używanym Remote UI wybrano ustawienie [Administrator Authentication Mode] (Tryb uwierzytelniania administratora), nie można zalogować się na urządzeniu z poziomu urządzenia przenośnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z administratorem urządzenia.
Hasło uprawnień administratora
Jeżeli hasło do logowania z uprawnieniami administratora do używanego urządzenia jest hasłem domyślnym, nie można zalogować się do urządzenia. W takim przypadku zmień hasło.
Czy używane jest urządzenie, które zostało zarejestrowane dla Wi-Fi Direct przez określenie ustawień proxy za pomocą ustawień Wi-Fi urządzenia przenośnego?
Jeśli ustawienia proxy zostały skonfigurowane za pomocą ustawień Wi-Fi urządzenia przenośnego, a połączenie zostało nawiązane z urządzeniem za pomocą Wi-Fi Direct, nie można wyświetlić ekranu Release and Print. Wykonaj operacje na panelu sterowania urządzenia lub nawiąż ponowne połączenie z urządzeniem, używając innej metody niż Wi-Fi Direct.
Jeżeli dane wydruku nie są wyświetlane
Sprawdź, czy:
Czy ustawienia [User Information] (Informacje o użytkowniku) są prawidłowe?
Na ekranie [User Information] (Informacje o użytkowniku) należy ustawić nazwę użytkownika i nazwę domeny używane podczas przechowywania danych wydruku.
Podczas logowania jako użytkownik domeny sprawdź, czy opcja [User Information] (Informacje o użytkowniku) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Użyj nazwy domeny podczas logowania się do drukarki) jest włączona.
Czy ustawienia urządzenia są prawidłowe?
Jeżeli ustawienia urządzenia wybrano w taki sposób, aby dane wydruku nie były wyświetlane, dane wydruku nie będą wyświetlane.
Czy czas przechowywania upłynął?
Jeżeli czas przechowywania danych wydruku upłynął, dane wydruku zostały usunięte.
Czy dane wydruku zostały usunięte przez innego użytkownika?
Jeżeli dane wydruku należą do kategorii [Shared] (Współdzielone) lub [Group] (Grupuj), istnieje możliwość, że inny użytkownik wydrukował je lub usunął.