Nastavenie portu WebDAV

Môžete nastaviť číslo portu WebDAV, ktorý sa bude používať pri skenovaní zariadením imageRUNNER ADVANCE.
Predvolené nastavenie je 8080.

Postupy

1.Ťuknite na položku [] v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavenia aplikácie).
2.Ťuknite na položku [WebDAV Port] (Port WebDAV).
3.Zadajte číslo portu do zobrazeného dialógového okna → ťuknite na položku [OK].

Výsledok

Zadané číslo sa zobrazí na obrazovke [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [WebDAV Port] (Port WebDAV).
POZNÁMKA
Nenastavujte číslo portu, ktoré už používa mobilné zariadenie.
Ak skenujete pomocou funkcie [Scan and Send] (Skenovať a odoslať) zariadení série imageRUNNER ADVANCE, na ovládacom paneli zariadenia zadajte názov hostiteľa do poľa [Host Name] (Názov hostiteľa). Názov hostiteľa vrátane čísla portu zadajte v nasledujúcom formáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke [Scan] (Skenovať).
<Príklad zadania>
Ak je adresa IP „192.168.0.xxx“ a nové číslo portu je „8008“:
http://192.168.0.xxx:8008/