Nastavenie servera proxy

Ak je na komunikáciu s používaným zariadením alebo na využívanie služby Data Conversion Service potrebný server proxy, je možné ho nastaviť vopred.
POZNÁMKA
Server proxy nie je možné použiť na komunikáciu s úložnými službami typu cloud.

Postupy

1.Ťuknite na položku [] v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business → ťuknite na položku [App Settings] (Nastavenia aplikácie).
2.Ťuknite na položku [Proxy Settings] (Nastavenia servera proxy) → ťuknite na položku [Use Proxy] (Použiť server proxy).
3.Zadajte požadované položky.
Viac informácií o nastaveniach získate od správcu vašej siete.
4.Ťuknite na položku [OK].

Výsledok

Server proxy sa zobrazí ako [Use] (Použiť) na obrazovke [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [Proxy Settings] (Nastavenia servera proxy).
POZNÁMKA
Keď je aplikácia zatvorená, nastavenie položky [Proxy Settings] (Nastavenia servera proxy) sa vráti na hodnotu [Do not use] (Nepoužiť). Po opätovnom spustení systému server podľa potreby opäť nastavte.