Nastavenie informácií o používateľovi

Vopred môžete nastaviť informácie o používateľovi potrebné na prihlásenie do zariadenia. Zadané informácie o používateľovi použijú nasledujúce funkcie.
Registrácia zariadenia cez Bluetooth
Provide Address (Poskytnúť adresu)
Release and Print (Uvoľniť a tlačiť)
Printer Control Panel Login (Prihlásenie do ovládacieho panela tlačiarne)
Informácie, ktoré nastavíte, je možné použiť pri tlači.

Postupy

1.Ťuknite na položku [] v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavenia aplikácie).
2.Ťuknite na položku [User Information] (Informácie o používateľovi).
3.Zadajte informácie o používateľovi.
[Log in as Guest user] (Prihlásiť sa ako hosť):
Umožňuje prihlásiť sa bez použitia informácií používateľa, ktoré je možné pre túto aplikáciu nastaviť.
[User Name] (Používateľské meno):
Zadajte používateľské meno.
[Password] (Heslo):
Zadajte heslo.
Pri nastavovaní položky [Domain Name] (Názov domény)
Zadajte rovnaký názov domény, ako je ten potrebný na prihlásenie do zariadenia.
[Use the same user information when printing] (Použiť rovnaké informácie o používateľovi pri tlači):
Položky [User Name] (Používateľské meno)/[Password] (Heslo)/[Domain Name] (Názov domény), ktoré nastavíte, sa použijú v nasledujúcich častiach.
[Print Settings] (Nastavenia tlače) > [Output Method] (Spôsob výstupu) > [User Name] (Používateľské meno)/[Domain Name] (Názov domény)*1
[Authentication Mode] (Režim overenia) > [User Authentication] (Overenie používateľa) > [User Name] (Používateľské meno)/[Password] (Heslo)*2
*1 Položky [User Name] (Používateľské meno)/[Domain Name] (Názov domény) sa nepoužijú, ako sú prázdne.
*2 Názov domény sa nepoužije pre tlač s overením používateľov.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Pri prihlasovaní do tlačiarne použiť názov domény):
Umožňuje prihlásiť sa pomocou názvu domény zadaného v položke [Domain Name] (Názov domény) pri použití registrácie zariadenia Bluetooth alebo funkcie [Direct Connection] (Priame pripojenie)/[Provide Address] (Poskytnúť adresu)/[Release and Print] (Uvoľniť a tlačiť)/[Printer Control Panel Login] (Prihlásenie do ovládacieho panela tlačiarne).
4.Ťuknite na položku [OK].

Výsledok

Zadané meno používateľa sa zobrazí na obrazovke [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [User Information] (Informácie o používateľovi).