Zachytávanie obrázkov fotoaparátom

Použite fotoaparát na snímanie fotografií a import do aplikácie vo formáte PDF. Obrázok môžete pred konverziou na súbor PDF orezať a upraviť skreslenie.

Postupy

1.Na domovskej obrazovke aplikácie Canon PRINT Business ťuknite na položku [Capture] (Zachytiť).
Ak sa zobrazuje dialógové okno na výber aplikácií
Vyberte aplikáciu fotoaparátu, ktorú chcete použiť.
2.Odfotografujte dokument, ktorý chcete prečítať.
3.Vyberte požadovanú časť obrázka na obrazovke [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Opraviť skreslenie (lichobežník)).
Úprava hranice
[]/[]:
Ťuknutím na položku [] vyberiete celú oblasť. Ťuknutím na položku [] sa oblasť nastaví automaticky.
[]/[]:
Pohybovaním s položkou []/[] manuálne upravíte oblasť.
Výber pomeru šírky k dĺžke
[Auto] (Automaticky)/[A4]/[LTR]:
Zvolená časť obrázka sa opraví tak, aby sa zhodovala s vybraným pomerom výšky k šírke.
4.Ťuknite na položku [Next] (Ďalej).
5.Upravte obrázok na obrazovke [Image Processing Mode] (Režim spracovania obrázka).
[]:
Otočí obrázok doľava.
[Paper] (Papier):
Vhodný režim na zaznamenanie originálneho papiera.
[Whiteboard 1] (Tabuľa 1):
Vhodný režim na zachytávanie obrázkov na bielej tabuli. Umožňuje odstrániť tiene, nepravidelnosti a odraz.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Whiteboard 2 (hrubý)):
Vhodný režim na zachytávanie obrázkov na bielej tabuli. Umožňuje nielen odstránenie tieňov, nepravidelností a odrazov, ale aj úpravu rozostreného písma a čiar.
[Off] (Vyp):
Úprava sa nevykoná.
6.Ťuknite na položku [Store] (Uložiť).
Vyberte kompresný pomer.
Zobrazí sa ukážka uloženého súboru PDF.
POZNÁMKA
V prípade funkcie [Whiteboard 1] (Tabuľa 1) sa môžu rozostrené písmená a čiary rozložiť.
Pomocou funkcie [Whiteboard 2 (Thick)] (Whiteboard 2 (hrubý)) nie je možné upraviť všetky rozostrené čiary a písmená.

Súvisiace témy