Nastavenie/tlač údajov tlače čakajúcich na zariadení cez mobilné zariadenie

Môžete skontrolovať a zmeniť nastavenia tlače a údajov tlače čakajúcich v zariadení. Môžete tiež použiť funkcie zariadenia, ktoré nie je možné nastaviť vo funkciách tlače aplikácie.
POZNÁMKA
Pri použití tejto funkcie sa na obrazovke [User Information] (Informácie o používateľovi) zobrazia úlohy patriace používateľovi nastavenému v položkách [User Name] (Používateľské meno) a [Domain Name] (Názov domény).

Prerekvizity

Je nastavená položka [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [User Information] (Informácie o používateľovi).

Postupy

1.Na domovskej obrazovke aplikácie Canon PRINT Business ťuknite na položku [].
2.Na obrazovke [Select Printer] (Výber tlačiarne) vyberte zariadenie, v ktorom čakajú údaje tlače.
3.Na domovskej obrazovke aplikácie Canon PRINT Business ťuknite na položku [Other Functions] (Iné funkcie).
4.Ťuknite na položku [Release and Print] (Uvoľniť a tlačiť).
5.Ťuknite na položku [] pri úlohe, ktorú chcete vytlačiť.
6.Skontrolujte alebo zmeňte možnosti [Print Settings] (Nastavenia tlače)/[Template] (Šablóna)/počet kópií.
7.Ťuknite na položku [Print] (Tlač).

Výsledok

Vybratá úloha sa vytlačí.

Súvisiace témy