Registrácia zariadenia (vyhľadávanie v sieti Wi-Fi)

Môžete vyhľadávať a registrovať zariadenia použité na skenovanie, tlač atď. Zariadenia môžete vyhľadať v sieti buď automaticky, alebo podľa zadanej adresy IP či názvu DNS (FQDN).

Prerekvizity

Počet zaregistrovaných zariadení nedosiahol horný limit.
V tejto aplikácii môže byť zaregistrovaných maximálne 10 zariadení. Ak je celkovo zaregistrovaných 10 zariadení, vyhľadajte zariadenia po odstránení registrovaných zariadení.

Postupy

Automatické vyhľadávanie zariadení v tej istej sieti

1.Ťuknite na položku [] v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business.
Zobrazí sa obrazovka [Select Printer] (Výber tlačiarne).
2.Ťuknite na položku [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatické vyhľadávanie (Wi-Fi)).
Zobrazia sa zistené zariadenia.
3.Vyberte zariadenie.
4.Potvrďte informácie o zariadení v zobrazenom dialógovom okne → ťuknite na položku [Add] (Pridať).
POZNÁMKA
Ak sa nezobrazí zariadenie, ktoré chcete použiť, vyhľadajte ho pomocou funkcie [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuálne vyhľadávanie (Wi-Fi)).

Manuálne vyhľadávanie zariadení podľa zadanej adresy IP/názvu servera DNS (FQDN)

1.Ťuknite na položku [] v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business.
Zobrazí sa obrazovka [Select Printer] (Výber tlačiarne).
2.Ťuknite na položku [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuálne vyhľadávanie (Wi-Fi))
3.Zadajte adresu IP alebo názov DNS (FQDN) zariadenia, ktoré chcete použiť.
Ak vyhľadávate podľa zadaného servera DNS
Zadajte FQDN.
<Príklad zadania názvu FQDN>
Ak je názov hostiteľa „device01“, názov subdomény je „aaa“ a názov domény je „bbb.com“:
device01.aaa.bbb.com
4.Vyberte zariadenie.
5.Potvrďte informácie o zariadení v zobrazenom dialógovom okne → ťuknite na položku [Add] (Pridať).

Výsledok

Zariadenie sa zaregistruje v zozname na obrazovke [Select Printer] (Výber tlačiarne).
POZNÁMKA
Zariadenie môžete zaregistrovať aj z obrazovky tlače [Preview] (Ukážka). Na obrazovke [Preview] (Ukážka) ťuknite na položku [Printer] (Tlačiareň) a zobrazí sa obrazovka [Select Printer] (Výber tlačiarne).

Súvisiace témy