Registrácia zariadenia (registrácia cez Wi-Fi Direct)

Môžete vyhľadať registrované zariadenia, ktoré sa majú použiť na skenovanie, tlač atď. Tu je vysvetlený spôsob registrácie zariadenia pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

Prerekvizity

Počet zaregistrovaných zariadení nedosiahol horný limit.
V tejto aplikácii môže byť zaregistrovaných maximálne 10 zariadení. Ak je celkovo zaregistrovaných 10 zariadení, vyhľadajte zariadenia po odstránení registrovaných zariadení.
Mobilné zariadenie a zariadenie, ktoré používate, podporujú Wi-Fi Direct.
V nastaveniach zariadenia, ktoré používate, je povolená a spustená funkcia Wi-Fi Direct.
Informácie o polohe sú povolené v ponuke [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Používať tlačiareň Wi-Fi Direct).

Postupy

Spustenie funkcie Wi-Fi Direct pomocou mobilného zariadenia

1.Z obrazovky nastavení Wi-Fi operačného systému mobilného zariadenia otvorte obrazovku Wi-Fi Direct a spomedzi zistených zariadení Wi-Fi Direct vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.

Povolenie pripojenia pomocou zariadenia

1.Keď zariadenie prijme z mobilného zariadenia požiadavku na pripojenie, na obrazovke zariadenia sa zobrazí hlásenie signalizujúce túto požiadavku. V takom prípade povoľte pripojenie pomocou zariadenia.

Registrácia zariadenia

1.Ťuknite na položku [] v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business.
Zobrazí sa obrazovka [Select Printer] (Výber tlačiarne).
2.Ťuknite na položku [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatické vyhľadávanie (Wi-Fi)).
Zobrazia sa zistené zariadenia.
3.Vyberte zariadenie.
4.Potvrďte informácie o zariadení v zobrazenom dialógovom okne → ťuknite na položku [Add] (Pridať).

Výsledok

Zariadenie sa zaregistruje v zozname na obrazovke [Select Printer] (Výber tlačiarne).
POZNÁMKA
Zariadenie môžete zaregistrovať aj z obrazovky tlače [Preview] (Ukážka). Na obrazovke [Preview] (Ukážka) ťuknite na položku [Printer] (Tlačiareň) a zobrazí sa obrazovka [Select Printer] (Výber tlačiarne).

Súvisiace témy