Vykonávanie bezpečnej tlače

K tlačeným údajom môžete pripojiť kód PIN a uložiť ho v zariadení. Táto funkcia je užitočná, keď chcete vytlačiť dôverný dokument.

Prerekvizity

Používané zariadenie podporuje zabezpečenú tlač.

Postupy

Výber súboru na tlač

1.Na obrazovke ukážky dokumentu zobrazte súbor, ktorý sa má vytlačiť.
2.Ťuknite na položku [].
Zobrazí sa obrazovka [Preview] (Ukážka).

Tlač vybraného súboru

1.Ťuknite na položku [Printer] (Tlačiareň) a vyberte zariadenie, ktoré sa má použiť na tlač.
2.Ťuknite na nastavenia tlače → ťuknite na položku [Output Method] (Spôsob výstupu).
3.Na obrazovke [Output Method] (Spôsob výstupu) vyberte položku [Secure Print] (Zabezpečená tlač) → ťuknite na ikonu podrobných informácií.
4.Na obrazovke [Secure Print] (Zabezpečená tlač) nastavte zabezpečenú tlač.
[PIN] (Kód PIN):
Zadajte pri tlači zo zariadenia požadované heslo.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Potvrdiť informácie o používateľovi pri vykonávaní zabezpečenej tlače):
Keď je táto možnosť povolená, pri vykonávaní zabezpečenej tlače sa v aplikácii zobrazí dialógové okno na potvrdenie/nastavenie názvu dokumentu, mena používateľa a hesla.
5.Vráťte sa na obrazovku [Output Method] (Spôsob výstupu) > [Print Settings] (Nastavenia tlače) > [Preview] (Ukážka).
6.Na obrazovke [Preview] (Ukážka) ťuknite na položku [Secure Print] (Zabezpečená tlač).
7.Vyberte názov dokumentu a zadajte heslo na ovládacom paneli zariadenia.
POZNÁMKA
Viac informácií o tlači súboru uloženého v zariadení nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

Výsledok

Vybrané údaje sa vytlačia.

Súvisiace témy