Uloženie údajov tlače do doručenej pošty v zariadení

Údaje tlače môžete uložiť do doručenej pošty v zariadení. Prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia alebo aplikácie Remote UI môžete tlačiť, meniť nastavenia a kombinovať uložené údaje.

Prerekvizity

Používané zariadenie podporuje funkciu doručenej pošty.

Postupy

Výber súboru na uloženie

1.Na obrazovke ukážky dokumentu zobrazte súbor, ktorý sa má vytlačiť.
2.Ťuknite na položku [].
Zobrazí sa obrazovka [Preview] (Ukážka).

Uloženie vybraného súboru

1.Ťuknite na položku [Printer] (Tlačiareň) a vyberte zariadenie, ktoré sa má použiť na tlač.
2.Ťuknite na nastavenia tlače → ťuknite na položku [Output Method] (Spôsob výstupu).
3.Na obrazovke [Output Method] (Spôsob výstupu) vyberte položku [Store] (Uložiť) → ťuknite na ikonu podrobných informácií.
4.Zmeňte nastavenie [Document Name] (Názov dokumentu).
5.Ťuknite na položku [Mail Box] (Poštová schránka).
6.Ako cieľ uloženia vyberte číslo schránky.
7.Vráťte sa na obrazovku [Output Method] (Spôsob výstupu) > [Print Settings] (Nastavenia tlače) > [Preview] (Ukážka).
8.Na obrazovke [Preview] (Ukážka) ťuknite na položku [Store] (Uložiť).

Výsledok

Vybrané údaje sa uložia v zariadení.
POZNÁMKA
Viac informácií o tlači súboru zo schránky nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

Súvisiace témy