Správa používateľov pre tlač

Tlač môžete spravovať pomocou funkcie na správu ID oddelení alebo funkcie na overenie používateľov.

Prerekvizity

Používané zariadenie podporuje funkciu správy ID oddelení alebo overenia používateľov.
Funkcia správy ID oddelení alebo overenia používateľov je povolená na zariadení.
POZNÁMKA
Podrobnosti nájdete v príručkách dodaných so zariadením.
Funkcia overenia používateľov využíva lokálne informácie o používateľoch zaregistrovaných v zariadení.

Postupy

Výber súboru na tlač

1.Na obrazovke ukážky dokumentu zobrazte súbor, ktorý sa má vytlačiť.
2.Ťuknite na položku [].
Zobrazí sa obrazovka [Preview] (Ukážka).

Tlač vybraného súboru

1.Ťuknite na položku [Printer] (Tlačiareň) a vyberte zariadenie, ktoré sa má použiť na tlač.
2.Ťuknite na nastavenia tlače → ťuknite na položku [Authentication Mode] (Režim overenia).
3.Ťuknite na ikonu podrobných informácií pre položku [Dept. ID Mgt.] (Správa ID oddelenia)/[User Authentication] (Overenie používateľa).
4.Nakonfigurujte nastavenie správy používateľov.
[Dept. ID Mgt.] (Správa ID oddelenia)
[Department ID] (ID oddelenia)/[PIN] (Kód PIN):
Zadajte hodnotu nastavenú na zariadení.
[User Authentication] (Overenie používateľa)
[User Name] (Používateľské meno)/[Password] (Heslo):
Zadajte hodnotu nastavenú na zariadení.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Potvrdiť ID oddelenia/kód PIN pri tlači):
Keď je táto možnosť povolená, pri tlači sa v aplikácii zobrazí dialógové okno na potvrdenie/nastavenie informácií na overenie.
5.Vráťte sa na obrazovku [Print Settings] (Nastavenia tlače) > obrazovku [Preview] (Ukážka).
6.Na obrazovke [Preview] (Ukážka) ťuknite na položku [Print] (Tlač).

Výsledok

Tlač vybraných údajov je spravovaná prostredníctvom vybraného spôsobu.

Súvisiace témy