Registrácia nastavení v ponuke Quick Menu zariadenia (séria imageRUNNER ADVANCE pri používaní funkcie [Scan and Send] (Skenovať a odoslať))

Ak do ponuky Quick Menu zaregistrujete často používané nastavenia skenovania, už viac nebudete musieť zadávať nastavenia rovnakého cieľa odoslania ani nastavenia skenovania.

Postupy

Registrácia nastavení do ponuky Quick Menu

1.Stlačte tlačidlo [Scan and Send] (Skenovať a odoslať) na ovládacom paneli zariadenia.
2.Nakonfigurujte nastavenia skenovania.
3.Stlačte tlačidlo [].
4.Stlačte tlačidlo [Register to Quick Menu] (Zaregistrovať do rýchlej ponuky).
5.Stlačte tlačidlo [Next] (Ďalej).
6.Zadaním nastavení vyvolania ich zaregistrujte pre dané tlačidlo → stlačte tlačidlo [Next] (Ďalej).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Zobraziť pri vyvolaní obrazovku s potvrdením):
Pri vyvolaní nastavení sa zobrazí obrazovka s potvrdením nastavení.
Ak nastavíte možnosť [Off] (Vyp), pri vyvolaní nastavení sa nezobrazí obrazovka s potvrdením nastavení.
[Start Operation for Recall] (Spustiť operáciu vyvolania):
Úloha sa spustí, keď stlačíte tlačidlo bez toho, aby ste stlačili tlačidlo [] (Start).
7.Vyberte umiestnenie registrácie spomedzi možností [Personal] (Osobné) a [Shared] (Zdieľané) → vyberte tlačidlo, ktoré chcete zaregistrovať → stlačte tlačidlo [Next] (Ďalej).
8.Stlačte tlačidlo [Name] (Meno)/[Comment] (Poznámka) → zadajte názov/poznámku → stlačte tlačidlo [OK].
9.Stlačte tlačidlo [OK] → [Close] (Zatvoriť).
Nastavenia skenovania sú registrované v ponuke Quick Menu zariadenia.

Vyvolanie zaregistrovaných nastavení z ponuky Quick Menu

1.Stlačte tlačidlo [] (Quick Menu).
2.Vyberte možnosť [Personal] (Osobné) alebo [Shared] (Zdieľané) → stlačte požadované tlačidlo.
3.Stlačte tlačidlo [Yes] (Áno).
POZNÁMKA
V závislosti od sieťových nastavení zariadenia, bezdrôtového smerovača a mobilného zariadenia nemusí byť adresa IP mobilného zariadenia pevne stanovená. V takomto prípade na obrazovke [Scan and Send] (Skenovať a odoslať) zariadenia stlačte tlačidlo [Details] (Podrobnosti) a zmeňte adresu IP zadanú v položke [Host Name] (Názov hostiteľa).

Výsledok

Z ponuky Quick Menu zariadenia sa vyvolajú zaregistrované nastavenia skenovania.