Nedá sa tlačiť

Skontrolujte nasledovné.
Stav zariadenia
Je zariadenie zapnuté?
Sú nastavenia tlače LPD (LPR) zariadenia nastavené na možnosť [On] (Zap)?
Je zariadenie online?
POZNÁMKA
Spôsob potvrdenia sa líši v závislosti od modelu zariadenia. Podrobnosti nájdete v príručkách dodaných so zariadením.
Nastavenia aplikácie
Ak používate tlačový server, zhoduje sa zdieľaný názov zariadenia s názvom poradia nastaveným v tejto aplikácii?
Ak sa zdieľaný názov zariadenia zaregistrovaného na tlačovom serveri a názov nastavený v položke [Queue Name] (Názov poradia) v aplikácii Canon PRINT Business nezhodujú, tlač nemusí byť v závislosti od používaného tlačového servera možná.
POZNÁMKA
Ak používate tlačový server a zaregistrujete zariadenie kompatibilné s ovládačom tlačiarne UFRII LT, nemusí byť možné tlačiť.
V závislosti od používaného zariadenia môžu byť znaky, ktoré môžete použiť v mene používateľa, obmedzené. Ak je pod položkami [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [User Information] (Informácie o používateľovi) v aplikácii alebo [Output Method] (Spôsob výstupu) > [User Name] (Používateľské meno) v nastaveniach tlače nastavený obmedzený reťazec znakov, možno nebude možné tlačiť údaje pomocou tejto aplikácie.
Overovanie používateľov
Pracovala funkcia [Update Printer Information] (Aktualizovať informácie o tlačiarni) správne?
Aktualizácia informácií o režime overovania môže byť v závislosti od nastavení zariadenia obmedzená. Ťuknite na položku [Update Printer Information] (Aktualizovať informácie o tlačiarni) a získajte najnovšie informácie o konfigurácii zariadenia. Potom zobrazte podporované režimy overovania.
Je tlač zo zariadenia obmedzená na tlač s overením používateľov?
Ak je tlač zo zariadenia obmedzená na tlač s overením používateľov, nastavte v tejto aplikácii položky [User Name] (Používateľské meno) a [Password] (Heslo) v ponuke [Print Settings] (Nastavenia tlače) > [Authentication Mode] (Režim overenia) > [User Authentication] (Overenie používateľa).
Sú nastavenia pre tlač s overením používateľov aplikácie správne?
Tlač s overením používateľov je možná, keď sú položky [User Name] (Používateľské meno) a [Password] (Heslo) zadané správne.
Pokúšate sa overiť používateľov ako používateľ domény?
Tlač s overením používateľov nepodporuje používateľov domény. Nastavte položky [User Name] (Používateľské meno) a [Password] (Heslo) zaregistrované v zariadení.