Obmedzenia priamej tlače súborov PDF

Pri použití zariadení vybavených funkciou priamej tlače súborov PDF alebo funkciou tlače PS odošlite súbor PDF priamo do zariadenia na tlač.
V takomto prípade dbajte na nasledujúce skutočnosti.
Ukážka pred tlačou zobrazená ťuknutím na položku [Preview] (Ukážka) na obrazovke [Preview] (Ukážka) a vytlačený výsledok sa môžu líšiť.
Ak nastavíte obrazovku [Preview] (Ukážka) > obrazovka [Print Settings] (Nastavenia tlače) > [Staple] (Zošívanie), dokument sa môže zošiť na iných miestach, ako sú miesta vyznačené na miniatúre na obrazovke [Preview] (Ukážka).
Na obrazovke zväčšenej ukážky nie je možné odstrániť stranu, ktorú nechcete tlačiť. Strany, ktoré chcete tlačiť, môžete zadať na obrazovke [Print Settings] (Nastavenia tlače) > [Print Range] (Rozsah tlače).
V závislosti od zariadenia, ktoré používate, nemusí byť tlač súboru PDF s nastaveným heslom podporovaná. Ak sa na takýchto zariadeniach pokúsite o tlač súboru PDF s nastaveným heslom, zariadenie tlač zruší.
Ak chcete tlačiť súbor PDF s nastaveným heslom, nastavte možnosť [Printer Details] (Informácie o tlačiarni) > [Print Options] (Možnosti tlače) > [PDF Direct Print] (Priama tlač súborov PDF) na hodnotu Off.
Ak pri tlači súboru PDF s nastaveným heslom nastane chyba, na mobilnom zariadení sa nezobrazí hlásenie o chybe.