Údaje sa nevytlačia podľa nastavení tlače

Ak zariadenie, ktoré používate, nepodporuje funkcie zobrazené na obrazovke [Print Settings] (Nastavenia tlače), tieto nastavenia sa nepoužijú.
Ak zariadenie, ktoré používate, nepodporuje tieto funkcie, namiesto toho vykoná nasledujúce úkony:
[Output Method] (Spôsob výstupu) > [Store] (Uložiť)
Pri zariadeniach nepodporujúcich ukladanie do používateľských schránok prijatých údajov sa vykoná normálna tlač.
[Output Method] (Spôsob výstupu) > [Secure Print] (Zabezpečená tlač)
Pri zariadeniach nepodporujúcich funkciu Secure Print sa vykoná normálna tlač.
[Dept. ID Mgt.] (Správa ID oddelenia) > On
Pri zariadeniach nepodporujúcich funkciu Správa ID oddelenia sa vykoná normálna tlač.
POZNÁMKA
Ak chcete využívať funkciu správy ID oddelení, je funkciu správy ID oddelení na zariadení nutné sprístupniť. Podrobnosti nájdete v príručkách dodaných so zariadením.
[Output Size] (Veľkosť výstupu)
Ak nastavíte veľkosť papiera, ktorú zariadenie nepodporuje, tlačová úloha sa vytlačí na papier inej veľkosti, prípadne sa na ovládacom paneli zariadenia zobrazí hlásenie s potvrdením papiera.
[Select Color] (Výber farby) > [Color] (Farebne)
Pre zariadenia nepodporujúce farebnú tlač sa nastavenia nepoužijú a tlačová úloha sa vytlačí čiernobielo.
[2-sided] (Obojstranne) > On
Pre tlačiarne nepodporujúce obojstrannú tlač sa nastavenia nepoužijú a tlačové údaje sa vytlačia na jednu stranu papiera.
[Staple] (Zošívanie) > On
Pre zariadenia nepodporujúce zošívanie sa nastavenia nepoužijú a tlačové údaje sa vytlačia bez zošitia.
Aj keď používate zariadenie s dokončovacím zariadením, ktoré podporuje zošívanie, pre inú veľkosť papiera ako LTR alebo A4 sa tlačová úloha môže vytlačiť bez zošívania.
POZNÁMKA
Zobrazené nastavenia sa líšia v závislosti od zariadenia.
Keď zariadenie podporuje získanie konfiguračných informácií, použitie funkcie [Select Printer] (Výber tlačiarne) > [Printer Details] (Informácie o tlačiarni) > [Update Printer Information] (Aktualizovať informácie o tlačiarni) vám umožní zobraziť položky, ktoré prislúchajú k funkciám zariadenia na obrazovke [Print Settings] (Nastavenia tlače). Ak konfiguračné informácie zariadenia nemožno získať, na obrazovke [Print Settings] (Nastavenia tlače) sa zobrazia všetky položky.