Prevádzka pri nastavení položky [Battery saver] (Úspora batérie) alebo [Battery optimization] (Optimalizácia batérie)

V nasledujúcich situáciách sa potlačí spracovanie údajov alebo obmedzí spracovanie údajov na pozadí.
Funkcie úspory energie, napríklad [Battery saver] (Úspora batérie) alebo [Battery optimization] (Optimalizácia batérie), sú nastavené na možnosť [On] (Zap)
Položka [Background restriction] (Obmedzenie pozadia) je nastavená na možnosť [On] (Zap) a aplikácia sa používa na pozadí
Keďže aplikácia nemusí pracovať správne, nastavte jednotlivé nastavenia na možnosť [Off] (Vyp) alebo [Don’t optimize] (Neoptimalizovať).