Atrunas

Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.
CANON INC. NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠO MATARIĀLU, NE TIEŠAS, NE NETIEŠAS, IZŅEMOT ŠEIT MINĒTĀS, IESKAITOT BEZ IEROBEŽOJUMIEM GARANTIJAS, KAS ATTIECAS UZ TIRGSPĒJU, PĀRDODAMĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM LIETOŠANAS MĒRĶIM VAI TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. CANON INC. NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ZAUDĒJUMIEM VAI IZDEVUMIEM, KAS RADUŠIES ŠĪ MATERIĀLA LIETOŠANAS REZULTĀTĀ.