Ierīces vadības paneļa parādīšana

Mobilajā terminālī varat parādīt vadības paneli, kas ir līdzvērtīgs ierīces vadības panelim. Tas ļauj vadīt ierīci, lai konfigurētu un izpildītu drukas darbus u.c., nepieskaroties vadības panelim.
PIEZĪME
Citi lietotāji nevar lietot to pašu ierīci, kad tiek lietota šī funkcija.
Šīs funkcijas lietošanas laikā mobilā termināļa ekrāns arī tiek rādīts ierīces vadības panelī. Izmantojiet šo funkciju uzmanīgi, jo aktīvais ekrāns var būt redzams citiem lietotājiem.

Priekšnoteikumi

Izmantojamajā ierīcē ir iespējots tālvadības darbības iestatījums.
Sekojiet tālāk sniegtajiem norādījumiem, lai šo iespējotu iestatījumu vadības panelī vai ierīces izvēlnē Remote UI.
Izmantojot ierīces vadības paneli
Izvēlnē (Settings/Registration) atlasiet [Management Settings] (Pārvaldības iestatījumi) > [License/Other] (Licence/cits) → izvēlieties [Remote Operation Settings] (Attālās darbības iestatījumi) iestatījumu [On] (Ieslēgt).
Izmantojot Remote UI
Izvēlnē [Settings/Registration] (Iestatījumi/Reģistrācija) atlasiet [Management Settings] (Pārvaldības iestatījumi) > [License/Other] (Licence/cits) > [Remote Operation Settings] (Attālās darbības iestatījumi) → iespējojiet [Use Remote Operation] (Lietot attālo darbību) → noklikšķiniet uz [OK] (Labi).
Savienojumu ar Remote UI var izveidot arī, izmantojot Canon PRINT Business ekrānu [Printer Details] (Printera detalizētā informācija).

Procedūras

1.Pieskarieties opcijai [] lietojumprogrammas Canon PRINT Business galvenā ekrāna kreisā augšējā stūrī.
Tiek parādīts ekrāns [Select Printer] (Atlasīt printeri).
2.Atlasiet ierīci, kuras vadības paneli parādīt.
3.Lietojumprogrammas Canon PRINT Business galvenajā ekrānā pieskarieties opcijai [Other Functions] (Citas funkcijas).
4.Pieskarieties opcijai [Remote Operation] (Attālā darbība).
Ja tiek parādīts paroles ievades ekrāns, ievadiet ierīcē iestatīto paroli un pieskarieties opcijai [Log In] (Pieteikties).
SVARĪGI!
Neatstājiet mobilo termināli bez uzraudzības laikā, kad tiek rādīts paroles ievades ekrāns. Ja laikā, kad tiek rādīts paroles ievades ekrāns, tiek pārtraukts Wi-Fi savienojums, nākamreiz startējot šo funkciju, to nevarēs lietot pareizi.
Ja laikā, kad ir iespējots ierīces tālvadības iestatījums, tiek parādīts paziņojums, ka ierīci nevar savienot, izslēdziet un ieslēdziet ierīci un pēc tam vēlreiz palaidiet šo funkciju. Skatiet ierīces rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus par ierīces izslēgšanu.

Rezultāts

Mobilajā terminālī tiek parādīts vadības panelis, kas ir līdzvērtīgs ierīces vadības panelim.
Lai izietu, pieskarieties opcijai [Exit] (Iziet).
SVARĪGI!
Citi lietotāji nevarēs izmantot šo ierīci, ja vien nepieskarsieties opcijai [Exit] (Iziet).