Atsakomybės apribojimai

Informacija šiame dokumente gali būti keičiama be įspėjimo.
„CANON INC.“ NESUTEIKIA JOKIOS KITOS NURODYTOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS DĖL ŠIOS MEDŽIAGOS, ĮSKAITANT GARANTIJAS, SUSIJUSIAS SU PARDAVIMU, PIRKIMU, TINKAMUMU NAUDOTI IR PATENTŲ PAŽEIDIMU, IŠSKYRUS GARANTIJAS, PATEIKTAS ŠIAME DOKUMENTE. „CANON INC.“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETYČINĘ AR ŠALUTINĘ ŽALĄ, NUOSTOLIUS AR IŠLAIDAS, PATIRTAS DĖL ŠIOS MEDŽIAGOS NAUDOJIMO.