Instrukcijoje naudojami simboliai

Toliau paaiškinti šioje instrukcijoje naudojami simboliai ir parametrai.

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje pastabos ir veiksmai, kuruos reikia atlikti naudojant šį produktą, nurodyti naudojant simbolius, kurių reikšmės pateiktos toliau.
SVARBU
Nurodo su veikimu susijusius reikalavimus ir apribojimus. Įdėmiai perskaitykite šias pastabas, kad tinkamai naudotumėte gaminį ir išvengtumėte gaminio pažeidimų.
PASTABA
Nurodo operacijos išaiškinimą arba pateikiami papildomi procedūros paaiškinimai. Primygtinai rekomenduojame šias pastabas perskaityti.

Apie parametrus

Šioje instrukcijoje ekrane rodomi parametrų pavadinimai pateikti, kaip nurodyta toliau esančiuose pavyzdžiuose.
Pavyzdys:
[Print] (Spausdinimas)
[OK] (Gerai)