Įrenginio valdymo skydelio rodymas

Mobiliajame terminale galite rodyti valdymo skydelį, atitinkantį įrenginio valdymo skydelį. Taip įrenginyje galite konfigūruoti spausdinimą, vykdyti užduotis ir pan. nenaudodami valdymo skydelio.
PASTABA
Kiti naudotojai negali dirbti su tuo pačiu įrenginiu, kai naudojama ši funkcija.
Mobiliojo terminalo ekranas taip pat rodomas įrenginio valdymo skydelyje, kai naudojama ši funkcija. Naudodami šią funkciją būkite atsargūs, nes naudojamą ekraną gali pamatyti kiti naudotojai.

Išankstinės sąlygos

Nuotolinio naudojimo parametras įgalintas naudoti įrenginyje.
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad įgalintumėte parametrą įrenginio valdymo skydelyje arba Remote UI.
Įrenginio valdymo skydelyje
Įjunkite [Management Settings] (Valdymo parametrai) > [License/Other] (Licencija / kita) skiltyje (Settings/Registration) → nustatykite [Remote Operation Settings] (Nuotolinio valdymo parametrai) į [On] (Įjungta).
Skiltyje Remote UI
Įjunkite [Management Settings] (Valdymo parametrai) > [License/Other] (Licencija / kita) > [Remote Operation Settings] (Nuotolinio valdymo parametrai) skiltyje [Settings/Registration] (Parametrai / registracija) → įgalinkite [Use Remote Operation] (Naudoti nuotolinį valdymą) → spustelėkite [OK] (Gerai).
Taip pat galite prisijungti prie Remote UI ekrane [Printer Details] (Informacija apie spausdintuvą), skirtame Canon PRINT Business.

Procedūros

1.Bakstelėkite [] „Canon PRINT Business“ pradžios ekrano viršutiniame kairiajame kampe.
Parodomas [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) rodinys.
2.Pasirinkite įrenginį, kurio valdymo skydelį norite rodyti.
3.Bakstelėkite [Other Functions] (Kitos funkcijos) „Canon PRINT Business“ pradžios ekrane.
4.Bakstelėkite [Remote Operation] (Nuotolinis valdymas).
Jei rodomas slaptažodžio įvedimo ekranas, įveskite įrenginio slaptažodį ir palieskite [Log In] (Prisijungti).
SVARBU
Nepalikite nenaudojamo mobiliojo terminalo, kai rodomas slaptažodžio įvedimo ekranas. Jei „Wi-Fi“ atjungtas, kai rodomas slaptažodžio įvedimo ekranas, gali būti, kad nebus galima teisingai naudoti funkcijos kitą kartą ją įjungus.
Jei įgalinus nuotolinio naudojimo parametrą rodomas pranešimas, kad negalima prisijungti prie įrenginio, įjunkite funkciją iš naujo išjungę ir vėl įjungę įrenginio maitinimą. Išjungdami maitinimą imkitės atsargumo priemonių, aprašytų įrenginio instrukcijose.

Rezultatas

Mobiliajame terminale rodomas valdymo skydelis, atitinkantis įrenginio valdymo skydelį.
Bakstelėkite [Exit] (Išeiti), kad išeitumėte.
SVARBU
Kiti naudotojai negalės naudoti to paties įrenginio, kol nebakstelėsite [Exit] (Išeiti).