Autoriõigus

Copyright CANON INC. 2021
Käesoleva väljaande ühtegi osa ei tohi ilma Canon Inc. eelneva kirjaliku loata paljundada, edastada, salvestada, säilitada otsingusüsteemis või tõlkida ükskõik millisesse keelde või arvutikeelde üheski vormis ega ühegi vahendiga, ei elektrooniliselt, mehaaniliselt, magnetiliselt, optiliselt, keemiliselt, käsitsi ega muul viisil.