Andmeid ei prindita vastavalt prindisätetele

Kui kasutatav seade ei toeta kuval [Print Settings] (Prindiseaded) kuvatud funktsioone, siis neid sätteid ei rakendata.
Kui kasutatav seade neid funktsioone ei toeta, teostatakse järgmine toiming.
[Output Method] (Väljastusmeetod) > [Store] (Salvesta)
Seadmetes, mis ei toeta kasutaja postkasti salvestamist, toimub tavaline printimine.
[Output Method] (Väljastusmeetod) > [Secure Print] (Turvaline printimine)
Seadmetes, mis ei toeta funktsiooni Secure Print, toimub tavaline printimine.
[Dept. ID Mgt.] (Osak. ID haldus) > On
Seadmetes, mis ei toeta osakonna ID halduse funktsiooni, toimub tavaline printimine.
MÄRKUS
Osakonna ID halduse funktsiooni kasutamiseks tuleb seadmes lubada osakonna ID halduse funktsioon. Üksikasju vaadake seadmega kaasasolevatest juhenditest.
[Output Size] (Väljundi formaat)
Kui määrate paberiformaadi, mis pole seadmes toetatud, prinditakse prinditöö muule paberiformaadile või seadme juhtpaneelil kuvatakse kinnitussõnum.
[Select Color] (Vali värv) > [Color] (Värviline)
Seadmetes, mis värviprintimist ei toeta, neid sätteid ei rakendata ja prinditöö prinditakse mustvalgena.
[2-sided] (Kahepoolne) > On
Seadmetes, mis kahepoolset printimist ei toeta, neid sätteid ei rakendata ja prindiandmed prinditakse ühele paberi poolele.
[Staple] (Klammerdamine) > On
Seadmetes, mis klammerdamist ei toeta, neid sätteid ei rakendata ja prindiandmed prinditakse klammerdamata.
Isegi kui kasutate seadet koos viimistlejaga, mis toetab klammerdamist, võidakse muude paberiformaatide kui LTR või A4 korral prinditöö väljastada klammerdamata.
MÄRKUS
Kuvatud sätted on iga seadme puhul erinevad.
Kui seade toetab konfigureerimisteabe hankimist funktsiooni [Select Printer] (Vali printer) > [Printer Details] (Printeri üksikasjad) > [Update Printer Information] (Värskenda printeri teavet) kaudu, saate kuvada üksused, mis vastavad seadme funktsioonidele kuval [Print Settings] (Prindiseaded). Kui seadme konfigureerimisteavet ei saa hankida, kuvatakse kõik üksused kuval [Print Settings] (Prindiseaded).