Προβολή για επιβεβαίωση καταχωρημένου αριθμού φαξ.

Μπορείτε να προβάλετε ένα πεδίο για την επιβεβαίωση του καταχωρημένου αριθμού φαξ, όταν εισάγετε έναν προορισμό με τη λειτουργία [Fax] (Φαξ).

Διαδικασίες

1.Πατήστε [] στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Canon PRINT Business → [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής).
2.Θέστε το [Confirm Entered Fax Number] (Επιβεβαίωση καταχωρημένου αριθμού φαξ) σε On.

Αποτέλεσμα

Εμφανίζεται η επιλογή [Confirm] (Επιβεβαίωση) στην οθόνη [Specify Destinations] (Καθορισμός προορισμών) της λειτουργίας [Fax] (Φαξ).