Ορισμός της θύρας WebDAV

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό θύρας WebDAV που θα χρησιμοποιείται όταν σαρώνετε με μια συσκευή imageRUNNER ADVANCE.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι «8080».

Διαδικασίες

1.Πατήστε [] στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Canon PRINT Business → [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής).
2.Πατήστε [WebDAV Port] (Θύρα WebDAV).
3.Εισάγετε έναν αριθμό θύρας στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται → πατήστε [OK].

Αποτέλεσμα

Ο καθορισμένος αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [WebDAV Port] (Θύρα WebDAV).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην ορίζετε τον ίδιο αριθμό θύρας που χρησιμοποιεί ήδη το φορητό τερματικό που χρησιμοποιείτε.
Αν κάνετε σάρωση με τη λειτουργία [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) των συσκευών της σειράς imageRUNNER ADVANCE, καθορίστε ένα όνομα συστήματος στην επιλογή [Host Name] (Όνομα κεντρικού υπολογιστή) στον πίνακα ελέγχου της συσκευής. Εισάγετε το όνομα συστήματος με την εξής μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού θύρας, σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη [Scan] (Σάρωση).
<Δείγμα καταχώρισης>
Αν η διεύθυνση IP είναι «192.168.0.xxx» και ο νέος αριθμός θύρας είναι «8008»:
http://192.168.0.xxx:8008/