Καταγραφή εικόνων με την κάμερα

Χρησιμοποιήστε την κάμερα για να τραβήξετε φωτογραφίες και να τις εισάγετε σε αυτήν την εφαρμογή σε μορφή PDF. Μπορείτε να κόψετε την εικόνα και να διορθώσετε τυχόν παραμορφώσεις πριν από τη μετατροπή σε PDF.

Διαδικασίες

1.Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Canon PRINT Business, πατήστε [Capture] (Καταγραφή).
Όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου για την επιλογή μιας εφαρμογής
Επιλέξτε τη χρήση της εφαρμογής κάμερας.
2.Τραβήξτε μια φωτογραφία του εγγράφου που θέλετε να διαβάσετε.
3.Επιλέξτε το επιθυμητό τμήμα της εικόνας που θέλετε στην οθόνη [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Διόρθωση παραμόρφωσης (Τραπεζοειδές)).
Ρύθμιση του ορίου
[]/[]:
Πατήστε [] για να επιλέξετε ολόκληρο το όριο. Αν πατήσετε [], το όριο θα οριστεί αυτόματα.
[]/[]:
Μετακινήστε τα στοιχεία []/[] για να ρυθμίσετε το όριο χειροκίνητα.
Επιλογή αναλογιών κατακόρυφης και οριζόντιας διάστασης
[Auto] (Αυτ.)/[A4]/[LTR]:
Το επιλεγμένο τμήμα της εικόνας θα διορθωθεί ώστε να αποκτήσει τις επιλεγμένες αναλογίες ύψους προς πλάτος.
4.Πατήστε [Next] (Επόμενο).
5.Διορθώστε την εικόνα στην οθόνη [Image Processing Mode] (Λειτουργία επεξεργασίας εικόνων).
[]:
Περιστρέφει την εικόνα προς τα αριστερά.
[Paper] (Χαρτί):
Μια κατάλληλη μέθοδος για την καταγραφή χαρτιού.
[Whiteboard 1] (Λευκό χαρτόνι 1):
Μια κατάλληλη μέθοδος για την καταγραφή εικόνων σε λευκό χαρτόνι. Σας επιτρέπει να αφαιρείτε σκιές, αλλοιώσεις και ανακλάσεις.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Λευκό χαρτόνι 2 (Παχύ)):
Μια κατάλληλη μέθοδος για την καταγραφή εικόνων σε λευκό χαρτόνι. Σας επιτρέπει όχι μόνο να αφαιρείτε σκιές, αλλοιώσεις και ανακλάσεις, αλλά και να διορθώνετε τα φλουταρισμένα γράμματα και γραμμές.
[Off]:
Δεν εκτελείται διόρθωση.
6.Πατήστε [Store] (Αποθήκευση).
Επιλέξτε επίπεδο συμπίεσης.
Θα εμφανιστεί μια προεπισκόπηση του αποθηκευμένου PDF.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται [Whiteboard 1] (Λευκό χαρτόνι 1), τα φλουταρισμένα γράμματα και γραμμές μπορεί να είναι διαχωρισμένα.
Η επιλογή [Whiteboard 2 (Thick)] (Λευκό χαρτόνι 2 (Παχύ)) δεν μπορεί να διορθώσει όλα τα φλουταρισμένα γράμματα και γραμμές.

Σχετικά θέματα