Τρόπος προβολής της οθόνης προεπισκόπησης εγγράφων

Στην οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων μπορείτε να βλέπετε προεπισκοπήσεις δεδομένων, να στέλνετε email και να εκτυπώνετε.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Άνοιγμα σε Adobe Acrobat)
Αν το Adobe Acrobat είναι εγκατεστημένο στο φορητό τερματικό που χρησιμοποιείτε, ανοίξτε την προεπισκόπηση των δεδομένων σε PDF με το Adobe Acrobat.
[Open In] (Άνοιγμα σε)
Ανοίγει τα δεδομένα προεπισκόπησης σε άλλη εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στο φορητό τερματικό.
[]
Στέλνει τα δεδομένα προεπισκόπησης μέσω e-mail.
Αν πατήσετε [] και επιλέξετε ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας θα επισυναφθεί ένα αρχείο με τα δεδομένα σάρωσης σε ένα νέο e-mail.
[]
Εκτυπώνει τα δεδομένα προεπισκόπησης. Αν πατήσετε [], εμφανίζεται μια οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση) για εκτύπωση.