Άγγιγμα της συσκευής για σύνδεση

Μπορείτε να συνδεθείτε με μια συσκευή καταχωρισμένη στη ρύθμιση [Nearby Printers] (Κοντινοί εκτυπωτές) αγγίζοντάς την με το φορητό τερματικό.

Προαπαιτούμενα

Στη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί είναι εγκατεστημένη μια μονάδα επικοινωνίας συμβατή με Bluetooth.
Η επικοινωνία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε.
Η επικοινωνία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του φορητού τερματικού.
Η συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί έχει καταχωριστεί στην οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή) της λειτουργίας [Nearby Printers] (Κοντινοί εκτυπωτές).
Έχει οριστεί η ρύθμιση [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [User Information] (Πληροφορίες χρήστη).
Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε το [Log in as Guest user] (Σύνδεση ως επισκέπτης χρήστης).
Οι πληροφορίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες στις ρυθμίσεις του φορητού τερματικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να συνδεθείτε σε μια συσκευή αγγίζοντάς την με το φορητό τερματικό, απαιτείται ένα περιβάλλον που επιτρέπει στη συσκευή και στο φορητό τερματικό να συνδέονται μέσω δικτύου Wi-Fi ή απευθείας σύνδεσης.
Ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, μπορεί να μην εντοπιστεί εάν αγγίξετε το φορητό τερματικό όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής εργασίας*. Αγγίξτε το φορητό τερματικό αφού πατήσετε το πλήκτρο [Energy Saver] (Εξοικονόμηση Ενέργειας) για να εξέλθετε από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
* Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Ο πίνακας ελέγχου της συσκευής είναι απενεργοποιημένος.
Ανάλογα με το φορητό τερματικό που χρησιμοποιείτε, η σύνδεση με τον πίνακα του εκτυπωτή μπορεί να καθυστερήσει ανάλογα με τις επιδόσεις επικοινωνίας Bluetooth.
Ανάλογα με το φορητό τερματικό που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τον πίνακα του εκτυπωτή από απόσταση, ακόμα και εάν έχει προσαρμοστεί η ευαισθησία.
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του τσιπ Bluetooth, ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τον πίνακα του εκτυπωτή.

Διαδικασίες

1.Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Canon PRINT Business, πατήστε [Other Functions] (Άλλες λειτουργίες).
2.Πατήστε [Printer Control Panel Login] (Σύνδεση πίνακα ελέγχου εκτυπωτή) στην πρόσοψη της συσκευής που χρησιμοποιείτε.
Η συσκευή που χρησιμοποιείτε εμφανίζεται στην οθόνη [Printer Control Panel Login] (Σύνδεση πίνακα ελέγχου εκτυπωτή).
3.Αγγίξτε τη συσκευή που θα χρησιμοποιήσετε με το φορητό τερματικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν η συσκευή που χρησιμοποιείτε εμφανίσει ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν έχει καταχωριστεί από το [Nearby Printers] (Κοντινοί εκτυπωτές), πατήστε [OK] στην οθόνη μηνύματος για να εμφανίσετε την οθόνη [Nearby Printers] (Κοντινοί εκτυπωτές). Για τον τρόπο καταχώρισης της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Καταχώριση της συσκευής (Αναζήτηση μέσω Bluetooth)».

Αποτέλεσμα

Έχετε συνδεθεί με τη συσκευή.

Σχετικά θέματα