Έναρξη απευθείας σύνδεσης μέσω Bluetooth

Η κατάσταση απευθείας σύνδεσης της συσκευής εκκινείται από ένα φορητό τερματικό μέσω Bluetooth και γίνεται απευθείας σύνδεση με τη συσκευή. Μπορείτε να συνδέεστε απευθείας με ενέργειες χειρισμού από το φορητό τερματικό, χωρίς να χειρίζεστε απευθείας τη συσκευή.

Προαπαιτούμενα

Η συσκευή που χρησιμοποιείτε είναι συμβατή με τη λειτουργία απευθείας σύνδεσης.
Στη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί είναι εγκατεστημένη μια μονάδα επικοινωνίας συμβατή με Bluetooth.
Η επικοινωνία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε.
Η επικοινωνία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του φορητού τερματικού.
Έχει οριστεί η ρύθμιση [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [User Information] (Πληροφορίες χρήστη).
Ωστόσο, η επιλογή [Log in as Guest user] (Σύνδεση ως επισκέπτης χρήστης) πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.
Οι πληροφορίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες στις ρυθμίσεις του φορητού τερματικού.

Διαδικασίες

1.Πατήστε [Other Functions] (Άλλες λειτουργίες) στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Canon PRINT Business.
2.Πατήστε [Direct Connection] (Απευθείας σύνδεση).
3.Πατήστε [Connect] (Σύνδεση).
4.Στην οθόνη [Nearby Printers] (Κοντινοί εκτυπωτές), επιλέξτε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
Αν η συσκευή δεν εντοπίζεται
Μετακινηθείτε σε μια θέση όπου η συσκευή είναι ορατή και πατήστε [Search] (Αναζήτηση). Η εκτιμώμενη απόσταση για τον εντοπισμό μιας συσκευής μέσω Bluetooth είναι 2 m/80 inches.
Αν εμφανιστεί η οθόνη [Usage] (Χρήση)
Εισάγετε τον κωδικό PIN σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη και καταχωρίστε (συζεύξτε) τη συσκευή στο φορητό τερματικό ως συσκευή συνδεδεμένη μέσω Bluetooth.
Αν εμφανιστεί η οθόνη [Adjust Sensitivity] (Ρύθμιση ευαισθησίας)/[Adjust Sensitivity for Login] (Ρύθμιση ευαισθησίας για σύνδεση)
Απαιτείται προσαρμογή της ευαισθησίας Bluetooth στο φορητό τερματικό που χρησιμοποιείτε. Προσαρμόστε την ευαισθησία σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
5.Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας πληροφορεί ότι η απευθείας σύνδεση ολοκληρώθηκε, πατήστε [OK].

Αποτέλεσμα

Το φορητό τερματικό συνδέεται με την επιλεγμένη συσκευή. Στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη [Direct Connection] (Απευθείας σύνδεση), κάτω από το εικονίδιο της συσκευής.
Για να τερματίσετε την απευθείας σύνδεση, πατήστε [End] (Τέλος) στην οθόνη [Direct Connection] (Απευθείας σύνδεση).

Σχετικά θέματα