Τρόπος προβολής της οθόνης [Printer Details] (Λεπτομέρειες εκτυπωτή)

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.
Εμφανίζει την κατάσταση της συσκευής και τα στοιχεία [Printer Name] (Όνομα εκτυπωτή), [Product Name] (Όνομα προϊόντος), [IP Address] (Διεύθυνση IP) και [MAC Address] (Διεύθυνση IP).
[Update Printer Information] (Ενημέρωση πληροφοριών εκτυπωτή)
Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται όταν η συσκευή υποστηρίζει λήψη πληροφοριών διαμόρφωσης. Λαμβάνει τις πληροφορίες συσκευής και εμφανίζει τα εξής στην οθόνη [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης), ανάλογα με τις λειτουργίες που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή και υποστηρίζονται από αυτήν.
[Output Method] (Μέθοδος εξόδου) > [Secure Print] (Ασφαλής εκτύπωση), [Save] (Αποθήκευση)
[Authentication Mode] (Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας)
[2-sided] (2-όψεις)
[Staple] (Συρραφή)
Συνήθως, οι πληροφορίες λαμβάνονται και εφαρμόζονται στην οθόνη [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) κατά την καταχώριση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία στις εξής περιπτώσεις.
Όταν δεν είναι δυνατή η λήψη των πληροφοριών διαμόρφωσης της συσκευής κατά την καταχώριση της συσκευής.
Σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι επιλογές της συσκευής μετά την καταχώριση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν δεν είναι δυνατή η λήψη των πληροφοριών διαμόρφωσης της συσκευής, στην οθόνη [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) θα εμφανιστούν όλα τα στοιχεία.
[Port Settings] (Ρυθμίσεις θύρας)
Μπορείτε να ορίσετε το όνομα ουράς και τον τύπο της θύρας εκτυπωτή της συσκευής.
[Print Options] (Επιλογές εκτύπωσης)
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την άμεση εκτύπωση PDF όταν εκτυπώνετε ένα αρχείο PDF από μια συσκευή που υποστηρίζει άμεση εκτύπωση PDF.
[Remove from List] (Αφαίρεση από τη λίστα)
Μπορείτε να διαγράψετε μια συσκευή που εμφανίζεται από τη λίστα της οθόνης [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή).
[Remote UI] (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Μπορείτε να εμφανίσετε το Remote UI για τη συσκευή. Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Check the details using the Remote UI.] (Ελέγξτε τις λεπτομέρειες για τη χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).) στο [Scanner] (Σαρωτής)/[Printer] (Εκτυπωτής), πατήστε [Remote UI] (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για να δείτε τις πληροφορίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να επιστρέψετε σε αυτήν την εφαρμογή μετά την εμφάνιση του Remote UI, πατήστε το εικονίδιο αυτής της εφαρμογής στην αρχική οθόνη του φορητού τερματικού σας.
Ανάλογα με τη συσκευή, ενδεχομένως να μην μπορείτε να εμφανίσετε το Remote UI από το φορητό τερματικό. Αν συμβεί αυτό, ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής από το Remote UI που εμφανίζεται στον υπολογιστή ή από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
Αν το Remote UI εμφανίζεται από το φορητό τερματικό, ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες, όπως είναι οι ενέργειες χειρισμού αρχείων. Αν συμβεί αυτό, εκτελέστε τις συγκεκριμένες ενέργειες χειρισμού από το Remote UI που εμφανίζεται στον υπολογιστή ή από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
Αν έχουν καθοριστεί ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις Wi-Fi του φορητού τερματικού, δεν μπορείτε να εμφανίσετε το Remote UI της συσκευής που καταχωρίσατε χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct. Στην περίπτωση αυτή, η κατάσταση της συσκευής εμφανίζεται στο Remote UI του υπολογιστή ή στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
[Support Site] (Ιστότοπος υποστήριξης)
Μπορείτε να προσπελάσετε τον ιστότοπο υποστήριξης της Canon.